Cymorth ychwanegol ar-lein o ran Profi, Olrhain a Diogelu

329 diwrnod yn ôl

Mae system ar-lein wedi'i rhoi ar waith yn Sir Gaerfyrddin i gefnogi'r broses Profi, Olrhain a Diogelu.

Erbyn hyn, gall pobl sydd wedi cael prawf positif am COVID-19 ddewis rhoi eu manylion ar e-ffurflen a anfonir drwy neges destun.

Bydd y neges destun yn ymddangos fel NHSWALWALESTTP a bydd yn darparu dolen yn ogystal â chôd unigryw. Ni fydd pobl yn gallu ymateb i'r neges destun ac ni ofynnir iddynt roi unrhyw wybodaeth ariannol.

Y gobaith yw y bydd y system newydd yn darparu hyd yn oed mwy o opsiynau wrth helpu i olrhain y feirws, lleihau'r lledaeniad a rhoi diogelwch ychwanegol i gymunedau.

Gellir cysylltu ag unrhyw un sydd wedi bod mewn cysylltiad â rhywun sydd ag achos o COVID-19 wedi'i gadarnhau fel rhan o hyn a gofyn iddynt hunanynysu am hyd at 10 diwrnod, a gofyn am brawf os byddant yn dangos unrhyw symptomau o'r feirws. Bydd ymgynghorydd cyswllt yn cysylltu â'r unigolyn i roi cyngor a chymorth.

Bydd llythyrau hefyd yn cael eu hanfon at bobl sydd wedi cael prawf positif am Covid-19 ac na ellir cysylltu â nhw dros y ffôn neu drwy neges destun.

Mae Profi, Olrhain, Diogelu yn gweithio drwy:

  • Profi pobl sydd â symptomau coronafeirws, gan ofyn iddynt hunanynysu oddi wrth y teulu ehangach, eu ffrindiau a'u cymuned wrth iddynt gael prawf ac aros am y canlyniad.
  • Olrhain y bobl hynny sydd wedi bod mewn cysylltiad agos â'r person sy'n arddangos symptomau/sydd wedi cael prawf, gan ofyn iddynt fod yn rhagofalus drwy hunanynysu (gweler uchod).
  • Rhoi cyngor ac arweiniad, yn enwedig os yw'r person sydd â symptomau neu eu cysylltiadau yn y grŵp sy’n wynebu’r risg fwyaf.
  • Sicrhau, os nad coronafeirws sy'n achosi'r symptomau, y gall unigolion a'u cysylltiadau fynd yn ôl i'w trefn arferol cyn gynted â phosibl.

Dywedodd y Cynghorydd Philip Hughes, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol y Cyngor dros ddiogelu'r cyhoedd: “Mae hyn yn fudd ychwanegol i sicrhau bod y rhai sydd wedi cael prawf positif am y feirws yn cael y cyngor a'r arweiniad cywir. Yn anffodus, mae sgamwyr yn targedu pobl sy'n agored i niwed drwy gydol y pandemig felly byddwn yn cynghori pawb i fod yn ofalus wrth agor unrhyw negeseuon testun neu negeseuon e-bost. Bydd y negeseuon testun hyn yn dod oddi wrth NHSWALWALESTTP ac ni fyddant yn gofyn i chi am unrhyw fanylion ariannol.”

I gael rhagor o wybodaeth am y broses Profi, Olrhain a Diogelu ewch i wefan y cyngor