Cymorth i fasnachwyr marchnad a busnes

285 diwrnod yn ôl

Mae'n bosibl y cynigir gostyngiad pellach mewn rhent i denantiaid busnes Cyngor Sir Caerfyrddin, gan gynnwys masnachwyr marchnad, i'w helpu i ymdopi ag effaith cyfyngiadau Coronafeirws lefel pedwar ar eu busnes.

Er bod pob safle manwerthu nad yw'n hanfodol ledled Cymru wedi bod ar gau ers 19 Rhagfyr, mae nifer o stondinau mewn marchnadoedd dan do ac awyr agored sy'n gwerthu eitemau hanfodol wedi parhau i fasnachu yn Llanelli a Chaerfyrddin drwy gydol y cyfnod presennol o gyfyngiadau symud.

Mae diffyg pobl yng nghanol trefi wedi effeithio ar fasnach yn y neuaddau marchnad, a'r wythnos nesaf bydd aelodau Bwrdd Gweithredol y Cyngor yn trafod sut y gallant roi rhagor o gymorth i fasnachwyr.

Cynigiodd y Cyngor, sy'n rhedeg y ddwy farchnad dan do, rhent am ddim i'w denantiaid rhwng mis Ebrill a mis Mehefin 2020 yn ystod y cyfyngiadau symud cenedlaethol cyntaf, a chynnig gostyngiad o 25 y cant ar rent rhwng mis Gorffennaf a mis Medi i fasnachwyr a ddangosodd y cafwyd effaith ar eu trosiant.

Mae masnachwyr hefyd wedi cael cymorth gan ystod o grantiau Llywodraeth Cymru, sydd wedi cael eu dosbarthu mor gyflym â phosibl i fusnesau yr effeithiwyd arnynt gan y cyfnod atal ym mis Hydref a'r cyfyngiadau symud lefel pedwar.

Dywedodd y Cynghorydd David Jenkins, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Adnoddau, sy'n gyfrifol am farchnadoedd: "Rydym yn falch o'n marchnadoedd a'r bywiogrwydd a ddaw yn eu sgil i ganol ein trefi. Fel yn achos pob busnes arall, trist yw gweld effaith y cyfyngiadau; mae rhai o'n stondinwyr wedi gorfod aros ar gau, tra bo eraill yn masnachu ar adeg pan mae prin yw'r bobl sydd ar hyd lle, wrth i bobl ddilyn y cyngor cenedlaethol i aros gartref.
“Rydym ni wedi ymrwymo i gefnogi ein masnachwyr, ac mae hyn yn amlwg gan i ni ostwng y rhent yn sylweddol i'w helpu i oroesi pandemig Covid-19. Byddwn ni'n parhau â'r trafodaethau yr wythnos nesaf i weld pa gymorth ychwanegol y gallwn ei roi.
“Edrychwn ymlaen at weld yr amrywiaeth eang o stondinau ar agor unwaith eto pan fydd y cyfyngiadau'n cael eu codi. Rydym yn mawr obeithio y bydd pobl yn dal ati i gefnogi ein masnachwyr a chadw i wario'u harian yn lleol.”