Cymorth i fusnesau yr effeithir arnynt gan lifogydd

9 diwrnod yn ôl

Mae gwaith glanhau Sir Gaerfyrddin yn parhau yn dilyn llifogydd mewn rhannau o Sir Gaerfyrddin y penwythnos hwn.

Mae'r criwiau wedi bod yn gweithio bob awr o'r dydd i glirio malurion a adawyd gan y llifogydd, gyda chontractwyr arbenigol yn dod i mewn i helpu mewn rhai ardaloedd.

Caiff asesiad llawn o'r difrod a achoswyd ei gynnal a bydd archwiliadau o'r ffyrdd, yr ymylon ffyrdd a'r pontydd yr effeithiwyd arnynt ar brif lwybrau yn cael eu cwblhau erbyn diwedd yr wythnos.

Mae cronfa gymorth wedi'i sefydlu ar gyfer busnesau i'w helpu i adfer yn sgil y difrod a'r tarfu a achoswyd gan y llifogydd.

Mae swyddogion cymorth busnes Cyngor Sir Caerfyrddin yn cysylltu â busnesau y gwyddys bod llifogydd wedi effeithio arnynt i gynnig cymorth, os oes angen.

Yn dilyn rhybudd tywydd oren ddydd Gwener, bu i'r glaw trwm a lefel uchel yr afonydd achosi llifogydd mewn sawl ardal, yn enwedig yng ngogledd y sir yn ardaloedd Llanybydder, Pont-ar-gothi, Castellnewydd Emlyn a Phont-tyweli, ac yng Nghaerfyrddin yng nghyffiniau Pensarn a'r Cei.

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin: "Hoffwn ddiolch i staff sydd wedi gweithio bob awr o'r dydd i ymateb i lifogydd y penwythnos ac sy'n gweithio'n galed yn sgil y tywydd gwael i glirio'r rhannau o'r sir yr effeithiwyd arnynt. Mae cronfa gymorth wedi'i sefydlu i helpu busnesau i adfer yn dilyn y difrod a byddwn yn annog y rhai yr effeithiwyd arnynt i gysylltu â ni.” 

Gall busnesau yr effeithiwyd arnynt gan lifogydd wneud cais am gymorth ariannol ar-lein