Dysgwyr ieuengaf yn dychwelyd i'r ysgol

271 diwrnod yn ôl

Mae'r wên ar wynebau'r plant hyn yn dweud y cyfan.

Mae'r dysgwyr ieuengaf yn Ysgol Carreg Hirfaen yng Nghwm-ann yn hapus i fod yn ôl yn yr ysgol gyda'u ffrindiau a'u hathrawon.

Fel pob plentyn, maen nhw wedi bod yn dysgu o gartref ers cyn y Nadolig oherwydd y pandemig coronafeirws.

Ond mae'r ysgol bellach wedi croesawu plant 3-7 oed y Cyfnod Sylfaen yn ôl ar gyfer dysgu wyneb yn wyneb.

Dywedodd y Pennaeth Aled Jones Evans ei bod yn wych gweld disgyblion yn yr ysgol eto, ychwanegodd: "Mae ein disgyblion iau mor hapus i fod yn ôl yn yr ysgol gyda'u ffrindiau. Roedd y rhan fwyaf ohonynt yn cymryd rhan lawn mewn dysgu o bell dros y misoedd diwethaf ond mae bod yn ôl yn yr ysgol, yn ôl yn y dosbarth ymhlith eu cyfoedion, gymaint yn well ar gyfer eu llesiant emosiynol a meddyliol.

"Yn wir, mae'r sŵn llawen o blant yn chwarae ar iard yr ysgol sy'n atseinio o amgylch y pentref unwaith eto yn falm i galon pawb yn y gymuned ac yn dod â ni ychydig yn nes at ymdeimlad o normalrwydd."

Fel pob ysgol, mae'r mesurau diogelwch sydd ar waith wedi'u hadolygu yn unol â chanllawiau gweithredol diweddaraf Llywodraeth Cymru.

Erbyn hyn, mae amseroedd dechrau a gorffen gwahanol, swigod ystafell ddosbarth, golchi dwylo/diheintio yn aml, cadw pellter cymdeithasol a gorchuddion wyneb yn rhan o'r normal newydd.

"Wrth gwrs, mae diogelwch disgyblion a staff yn dal i fod yn hanfodol bwysig ac rydym yn ymdrechu'n fawr i sicrhau bod rhieni, staff a disgyblion yn cadw at ein canllawiau llym ar gadw pellter cymdeithasol, diheintio dwylo a defnyddio gorchuddion wyneb," meddai Mr Jones Evans.

"Mae pob un yng nghymuned ein hysgol wedi croesawu'r newidiadau niferus hyn ac mae'r ysgol mor ddiogel o ran covid ag sy'n bosibl o dan yr amgylchiadau presennol."

Mae rhieni hefyd yn cael eu hatgoffa am bwysigrwydd gwisgo gorchudd wyneb a chadw pellter o 2 fetr oddi wrth eraill wrth ollwng a chasglu eu plant.

Mae'r ysgol bellach yn cynllunio ar gyfer dychweliad diogel plant hŷn o 15 Mawrth, yn amodol ar adolygiad tair wythnos Llywodraeth Cymru ddydd Gwener, 12 Mawrth.

Dywedodd Mr Jones Evans: "Rydym yn edrych ymlaen at groesawu ein disgyblion cyfnod allweddol 2 yn ôl ar 15 Mawrth a'n nod yw dilyn strategaeth debyg i'r un a ddefnyddiwyd yn y cyfnod sylfaen wrth i ddisgyblion ddychwelyd i'r ysgol a chymryd rhan mewn dysgu wyneb yn wyneb o safon."

Mae ysgolion ledled Sir Gaerfyrddin wedi bod yn croesawu dysgwyr yn ôl mewn ffordd raddol a hyblyg. Mae ffigurau presenoldeb wedi cynyddu'n raddol o 35% ar 23 Chwefror i dros 80% ar 3 Mawrth wrth i fwy o blant ddychwelyd i'r ysgol. Y nod yw bod holl blant y Cyfnod Sylfaen yn ôl yn yr ysgol yn llawn amser erbyn diwedd yr wythnos hon.

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Gwasanaethau Plant: "Rwy'n falch iawn o weld plant yn ôl yn yr ysgol lle dylent fod, yn chwarae gyda'u ffrindiau, ac yn dysgu yn yr ystafell ddosbarth gyda'u hathrawon.

"Mae mor bwysig bod plant yn yr ysgol ar gyfer eu datblygiad corfforol a meddyliol, yn ogystal â'u llesiant cyffredinol.

“Dengys ymchwil fod cyfraddau trosglwyddo yn isel iawn mewn ysgolion a bod y trosglwyddo yn fwy tebygol mewn aelwydydd neu yn y gymuned. Mae'n hanfodol felly ein bod yn parhau i ddilyn y rheolau i gadw ein hysgolion yn ddiogel, a'u cadw ar agor fel y gallwn groesawu hyd yn oed mwy o blant yn ôl i'r ystafell ddosbarth.

"Hoffwn ddiolch i'n holl ysgolion a'n staff addysgu am eu holl waith caled, rwy'n gwybod ei fod wedi bod yn gyfnod heriol dros ben ond gyda'n gilydd gallwn gadw ein plant i ddysgu a'n cymunedau'n ddiogel."