Gall cyfleusterau chwaraeon awyr agored nawr ailagor

256 diwrnod yn ôl

Gall cyfleusterau chwaraeon awyr agored gan gynnwys cyrtiau pêl-fasged, cyrtiau tenis a chyrsiau golff, nawr ailagor yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru.

Mae cyfleusterau sy'n eiddo i Gyngor Sir Caerfyrddin yn dechrau ailagor yn unol â'r canllawiau, ond dylai defnyddwyr fod yn ymwybodol o fesurau newydd sydd wedi'u rhoi ar waith i sicrhau eu bod yn cael eu defnyddio'n ddiogel. Rydym yn parhau i ofyn i bobl Barchu, Diogelu, Mwynhau.   

Fe'ch cynghorir i wirio'n uniongyrchol gyda phob un o'r cyfleusterau isod sy'n i weld a yw eu cyfleusterau ar agor. 

Gwiriwch y rhestr hon cyn eich ymweliad oherwydd gallai newid.

Dyma rai cwestiynau cyffredin i'ch helpu i baratoi ar gyfer eich ymweliad a chyngor i ddarparwyr cyfleusterau.

O ystyried adolygiad Llywodraeth Cymru ar 12 Mawrth, ni fydd mwy na 4 o bobl o 2 aelwyd yn cael cyfarfod yn yr awyr agored yn eu hardal leol. Nid yw plant o dan 11 oed a gofalwyr yn cyfrif tuag at y terfyn hwn. Ni ddylai pobl gymysgu dan do a dylent gadw pellter cymdeithasol.

Mae'n ofynnol i Weinidogion Cymru adolygu'r angen am y gofynion a'r cyfyngiadau yn y rheoliadau bob 21 diwrnod.

Wrth i'r cyngor gwyddonol a meddygol newid mewn perthynas â nifer yr achosion o Coronafeirws a marwolaethau yng Nghymru bydd y rheoliadau'n newid.

Ewch i wefan Llywodraeth Cymru i gael y cyngor diweddaraf ar gyfer gweithgareddau awyr agored wedi'u trefnu.

O ystyried adolygiad Llywodraeth Cymru ar 12 Mawrth, nid yw clybiau chwaraeon yn gallu dychwelyd ar hyn o bryd. 

Mae'n ofynnol i Weinidogion Cymru adolygu'r angen am y gofynion a'r cyfyngiadau yn y rheoliadau bob 21 diwrnod.

Wrth i'r cyngor gwyddonol a meddygol newid mewn perthynas â nifer yr achosion o Coronafeirws a marwolaethau yng Nghymru bydd y rheoliadau'n newid.

Mewn ymateb i hyn, bydd pob Corff Llywodraethu Cenedlaethol ar gyfer Chwaraeon yn cyhoeddi eu canllawiau eu hunain ynghylch dychwelyd i chwaraeon. Ewch i'w gwefan neu cysylltwch â'ch Corff Llywodraethu Cenedlaethol am ragor o wybodaeth.

Ewch i wefan Llywodraeth Cymru i gael y cyngor diweddaraf ar gyfer gweithgareddau awyr agored wedi'u trefnu.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyngor ar ddychwelyd gweithgareddau awyr agored wedi'u trefnu, ond mater i bob Corff Llywodraethu Cenedlaethol yw sicrhau bod modd gwneud hyn, a'i fod yn digwydd mewn modd diogel a chyfrifol.

Wrth gynllunio ar gyfer dychwelyd yn ddiogel i chwaraeon bydd pob Corff Llywodraethu Cenedlaethol yn darparu rheoliadau y bydd yn rhaid i glybiau a sefydliadau eu dilyn er mwyn lliniaru'r risg o gynyddu lledaeniad y Coronafeirws. Bydd y rhain yn cynnwys rheoliadau ynghylch cadw pellter cymdeithasol, rhannu cyfarpar a Phrofi, Olrhain, Diogelu.

Yn unol â'r rheoliadau hyn bydd y Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol yn cyhoeddi eu canllawiau a'u cyngor eu hunain ynghylch pa weithgareddau sy'n ddiogel i'w gwneud ac a yw chwarae gêm yn ymarferol.

Yn achos rhai campau awyr agored sy'n rhai di-gyswllt neu'n rhai cyswllt isel, bydd dychwelyd i gystadlu yn digwydd yn gynt nag yn achos campau dan do a rhai cyswllt uchel.

Ewch i wefan eich Corff Llywodraethu Cenedlaethol neu cysylltwch â'ch Corff Llywodraethu Cenedlaethol am ragor o wybodaeth.

Dylai Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol a chlybiau sicrhau bod trefnwyr gweithgareddau yn ymwybodol o strategaeth  Profi, Olrhain, Diogelu  Llywodraeth Cymru a gofynion eu sefydliad i gydymffurfio â'r strategaeth honno, yn ogystal â goblygiadau cysylltiedig GDPR mewn perthynas â chadw gwybodaeth bersonol pobl a pheri ei bod ar gael yn ôl yr angen, o ran swyddogion a chwaraewyr yn y lleoliad chwaraeon hamdden.

Dylai trefnwyr gweithgareddau gefnogi'r strategaeth Profi, Olrhain, Diogelu trwy gasglu gwybodaeth am gyfranogwyr mewn sesiynau hyfforddi ac mewn gemau. Bydd pob camp/Corff Llywodraethu Cenedlaethol yn pennu yn eu cynllun gweithredu neu yn eu canllawiau y broses y bydd eu camp yn ei dilyn er mwyn galluogi'r ymdrechion Profi, Olrhain, Diogelu i ddigwydd, trwy egluro'n glir y modd y bydd yr holl wybodaeth am gyfranogwyr yn cael ei chasglu mewn sesiynau hyfforddi ac mewn gemau.

Mae cyfleusterau chwaraeon awyr agored yn cael eu rheoli gan amrywiaeth o sefydliadau, gan gynnwys clybiau chwaraeon, y Cyngor Sir, Cynghorau Tref a Chymuned, a gweithredwyr preifat.​ Mae cyfleusterau sy'n eiddo i'r Cyngor Sir wedi'u rhestru uchod, ond cofiwch gadarnhau yn uniongyrchol â sefydliadau eraill i weld a yw eu cyfleusterau ar agor.

Bydd nifer o ffactorau yn effeithio ar eich gallu i fynd i gyfleuster, a dylech wirio ac ystyried y rhain yn ofalus.

Byddai hyn yn cynnwys cyngor cenedlaethol gan Lywodraeth Cymru, er enghraifft unrhyw reoliadau a chanllawiau teithio a gwarchod.

Byddai hyn hefyd yn cynnwys cyngor lleol gan Gyngor Sir Caerfyrddin, er enghraifft meysydd parcio neu doiledau sy'n helpu cyfleusterau i fod ar agor/ar gau a sut maent yn gweithredu.

Mae darparwr y cyfleuster, er enghraifft, hefyd yn debygol o gael mesurau ar waith y byddai angen i chi eu gwirio a'u hystyried, er enghraifft rheoli nifer y defnyddwyr ar unrhyw un adeg i gydymffurfio â rheoliadau a chanllawiau.

Mae'n rhaid i unrhyw weithgaredd yn y cyfleuster gydymffurfio â rheoliadau a chanllawiau Llywodraeth Cymru, sydd ar hyn o bryd yn cyfyngu ar chwaraeon tîm a chyswllt. Gellir gweld y cyngor hwn ar wefan Llywodraeth Cymru.

Bydd y cyfyngiadau o ran faint o bobl/aelwydydd sy'n cael dod ynghyd a gofynion cadw pellter cymdeithasol hefyd yn effeithio ar weithgareddau.

Er y bydd angen i'r cyfleuster sicrhau cydymffurfiaeth, mae'n rhaid i ddefnyddwyr gymryd cyfrifoldeb personol a bod yn egnïol mewn ffordd sy'n cydymffurfio yn unig.

Nid o reidrwydd. Ni chaniateir i'r rhan fwyaf o'r cyfleusterau dan do agor. Os yw'r cyfleusterau chwaraeon awyr agored mewn lleoliad sydd â chyfleusterau ategol megis clybiau, cyfleusterau arlwyo, toiledau, ystafelloedd newid/loceri, meysydd chwarae a mannau gweithgareddau dan do, byddant yn destun cyfyngiadau sy'n caniatáu i'r cyfleusterau hynny agor.

Yng nghyhoeddiad Prif Weinidog Cymru ar 12 Mawrth 2021 eglurwyd y gall 'cyfleusterau chwaraeon', gan gynnwys cyrtiau pêl-fasged, cyrtiau tenis a chyrsiau golff, ailagor ledled Cymru. Ni chaniateir gweithgareddau ac archebion clwb o hyd ar hyn o bryd.

Cyhoeddir a diweddarir rheoliadau a chanllawiau cenedlaethol fel y bo'r angen ar wefan Llywodraeth Cymru.

Nac oes, dim ond pan fydd yn briodol gwneud hynny y dylech agor eich cyfleuster. Gall hyn olygu:

  • eich bod yn agor eich cyfleuster ar 13 Mawrth yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru;
  • eich bod yn oedi eich cynlluniau ailagor i fodloni canllawiau'r llywodraeth;
  • neu, eich bod yn aros ar gau.

Eich dewis chi yw hwn a dylech ei ystyried yn ofalus i sicrhau mai dyma'r peth iawn i'r darparwr a'r cyhoedd.

Mae cyfathrebu yn allweddol - sicrhewch eich bod yn rhoi gwybod i'ch aelodau/defnyddwyr am eich penderfyniad, yn ddelfrydol gan nodi eich rhesymau. Os ydyn nhw'n gwybod pam rydych chi wedi gwneud y penderfyniad hwn, mae mwy o siawns y byddant yn deall a byddwch yn cael llai o ymholiadau.

Mae'n hanfodol bod pob gweithredwr cyfleuster yn ystyried yr holl ganllawiau'n ofalus cyn agor. Mae hyn yn cynnwys canllawiau Llywodraeth Cymru ac unrhyw ganllawiau chwaraeon penodol gan y Corff Llywodraethu Cenedlaethol perthnasol.

Dylid cwblhau asesiad risg trylwyr, ac mae'n debygol y bydd gweithgaredd yn cael ei gynnal mewn fformat wedi'i addasu i sicrhau y cydymffurfir â'r rheoliadau e.e. cadw pellter cymdeithasol, nifer yr aelwydydd/cyfranogwyr, o le y mae cyfranogwyr yn teithio, ac ati. 

Mae cyfathrebu yn allweddol - sicrhewch eich bod yn rhoi gwybod i'ch aelodau/defnyddwyr am eich penderfyniad, yn ddelfrydol gan nodi eich rhesymau. Os ydyn nhw'n gwybod pam rydych chi wedi gwneud y penderfyniad hwn, mae mwy o siawns y byddant yn deall a byddwch yn cael llai o ymholiadau.

Bydd cyfyngiadau yn dal i fod ar waith o ran cyfleusterau dan do, ac mae'n rhaid i ddarparwyr wirio a chydymffurfio â chanllawiau perthnasol Llywodraeth Cymru. Gall glybiau, cyfleusterau arlwyo, toiledau, ystafelloedd newid/loceri, mannau adwerthu a gweithgareddau dan do fod yn rhan o'ch lleoliad ond ni fyddant yn gallu agor oni bai y cewch eich cynghori gan y llywodraeth a bod unrhyw fesurau gofynnol ar waith gan y darparwr.

Llwythwch mwy