Cymorth i fusnesau sy'n ailagor

249 diwrnod yn ôl

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn parhau i gefnogi busnesau sy'n cael ailagor yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru heddiw ynghylch llacio cyfyngiadau Covid-19 ymhellach.

Mae swyddogion diogelu'r cyhoedd y cyngor yn gweithio'n agos gyda'r diwydiant twristiaeth a pherchnogion busnes wrth iddynt baratoi i ailagor ar ôl misoedd o fod ar gau.

Bydd swyddogion yn rhoi cyngor ac yn cynnal ymweliadau i roi cyfarwyddyd yn unol â'r rheoliadau Covid-19 diweddaraf i sicrhau eu bod yn gweithredu'n ddiogel.

O yfory ymlaen (dydd Sadwrn, 27 Mawrth) bydd llety gwyliau hunangynhwysol yn gallu ailagor ar gyfer un aelwyd, sy'n cynnwys gwestai, llety hunanarlwyo a charafanau sydd â'u cyfleusterau eu hunain.

Mae pobl yn cael eu hatgoffa fod disgwyl iddynt gadw pellter cymdeithasol, gwisgo gorchudd wyneb mewn mannau cyhoeddus dan do (oni bai eu bod wedi'u heithrio) a golchi neu ddiheintio eu dwylo'n rheolaidd wrth ymweld â safleoedd.

Ddydd Llun cymerwyd y camau cyntaf i lacio'r cyfyngiadau ar werthu eitemau nad ydynt yn hanfodol ar gyfer siopau sydd wedi bod ar agor drwy gyfnod y cyfyngiadau symud gan gynnwys archfarchnadoedd. Mae canolfannau garddio hefyd wedi ailagor.

Cofiwch fod rheolau Llywodraeth Cymru yn gyfraith ac maent mewn grym i helpu i'n cadw ni i gyd yn ddiogel.