Cyngor yn haneru rhent i denantiaid busnes yr effeithiwyd arnynt gan y cyfyngiadau symud diweddaraf

270 diwrnod yn ôl

Mae tenantiaid busnes Cyngor Sir Caerfyrddin yr effeithiwyd arnynt waethaf gan Covid-19 yn cael cynnig consesiwn rhent o 50 y cant.

Mae Bwrdd Gweithredol y Cyngor wedi cytuno ar becyn pellach o gymorth ariannol i denantiaid yn ei adeiladau busnes, gan gynnwys safleoedd adwerthu canol trefi a stondinau marchnad, sydd wedi colli masnach ers i Lywodraeth Cymru gyflwyno cyfyngiadau lefel pedwar ychydig cyn y Nadolig.

Cynghorir tenantiaid y gallant wneud cais am gonsesiwn rhent o 50 y cant ar gyfer y cyfnod rhwng mis Rhagfyr 2020 a mis Mawrth 2021, gyda chymorth yn cael ei flaenoriaethu i'r rhai yr effeithiwyd arnynt waethaf.

Mae'r Cyngor eisoes wedi cynnig rhent am ddim i'w denantiaid busnes rhwng mis Ebrill a mis Mehefin 2020 yn ystod y cyfyngiadau symud cenedlaethol cyntaf, a chynnig gostyngiad o 25 y cant ar rent rhwng mis Gorffennaf a mis Medi i fasnachwyr a ddangosodd fod hyn wedi cael effaith ar eu trosiant.

Mae masnachwyr hefyd wedi cael eu cefnogi gan amrywiaeth o grantiau gan Lywodraeth Cymru, sydd wedi'u dosbarthu cyn gynted â phosibl i fusnesau yr effeithiwyd arnynt gan y cyfnod atal ym mis Hydref a'r cyfyngiadau symud lefel pedwar.

Roedd y Cynghorydd David Jenkins, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Adnoddau, wedi cyflwyno’r cynnig i gyd-aelodau'r Bwrdd Gweithredol ac fe'i cefnogwyd yn llawn.

Dywedodd: “Mae'r cyfyngiadau lefel pedwar wedi cael effaith anochel ar ein tenantiaid busnes, gyda llawer yn cael eu gorfodi i gau ac eraill yn gweld y gostyngiad sydyn yn nifer yr ymwelwyr yng nghanol y trefi yn effeithio arnynt.
“Rydym yn gobeithio y bydd y consesiwn rhent diweddaraf hwn, ynghyd â'r grantiau cenedlaethol a seibiant ardrethi busnes estynedig, yn cefnogi ein tenantiaid yn ystod y cyfnod anodd iawn hwn.”