Llwyddiant digidol Theatrau Sir Gaerfyrddin

259 diwrnod yn ôl

Er bod Covid-19 wedi gorfodi theatrau ledled y DU i gau dros y flwyddyn ddiwethaf, mae theatrau Cyngor Sir Caerfyrddin wedi parhau i ddiddanu miloedd o bobl bob wythnos drwy ddefnyddio technoleg ddigidol.

Mae Theatr y Ffwrnes, Llanelli wedi bod wrth wraidd ymdrechion ar-lein y grŵp theatr ac wedi bod yn berffaith fel stiwdio a chanolfan i greu sioeau ar-lein.

Ar hyn o bryd, mae ei sianel ar-lein wedi denu bron i 22,000 o wylwyr ers lansio'r sioeau digidol cyntaf ym mis Hydref.

Ers hynny mae cynulleidfaoedd wedi cael eu diddanu gyda nifer o sioeau byw yn cynnwys artistiaid lleol, gan gyrraedd dros 3,500 o wylwyr mewn llai na 48 awr ar gyfer un o'r sioeau.

Yn dilyn hynny, lluniwyd rhaglen lewyrchus o sioeau digidol, gan gynnwys ail-ddychmygu dramâu ar-lein, ffrydio cyfres adrodd straeon, cyngherddau Nadolig a Dydd Gŵyl Dewi, sioe tân gwyllt a goleuadau rithwir, ffilm ddogfen a hyd yn oed arddangosfa gelf ar-lein tra bod drysau'r theatrau wedi bod ar gau i'r cyhoedd. 

Mae cynulleidfaoedd y tu allan i Gymru mor bell â Rwsia, Gwlad Pwyl ac UDA hefyd wedi gallu mwynhau blas o theatr Cymru.

Mae preswylwyr a staff cartrefi gofal hefyd wedi mwyhau dau gyngerdd ar-lein am ddim.  

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, Aelod o Fwrdd Gweithredol y Cyngor dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: "Er bod y cyfyngiadau ar theatrau wedi bod yn heriol, ac rydym wedi gorfod dysgu sgiliau newydd yn gyflym i allu cynhyrchu a ffrydio sioeau ar-lein, un o'r pethau cadarnhaol yw gweld yr ymateb gan ein cynulleidfa reolaidd sydd wir wedi gwerthfawrogi'r cyfle i gael blas ar y theatr gartref. Ond yr hyn sydd hefyd wedi rhoi boddhad yw sut rydym wedi gallu darparu theatr ar-lein i'r cynulleidfaoedd anodd eu cyrraedd hynny megis preswylwyr cartrefi gofal, yn ogystal â dod o hyd i gynulleidfaoedd newydd ledled y DU a hyd yn oed y byd. Bydd yn ddiddorol edrych ar sut y gall ffrydio fodoli ochr yn ochr â theatr fyw pan fyddwn yn ailagor fel y gallwn gynnal y gynulleidfa newydd rydym wedi'i denu drwy ein cynnwys ar-lein a pharhau i ddarparu theatr ddigidol i'r rhai sydd, am lawer o resymau, boed hynny am resymau iechyd neu fywydau prysur, yn ei chael hi'n anodd cyrraedd y theatr."

Yn gynharach eleni, cymerodd Theatr y Ffwrnes rôl newydd fel canolfan frechu dorfol i helpu i gyflwyno'r brechlyn Covid-19, ond mae'r gwaith ffilmio wedi gallu parhau yn y prif awditoriwm gan nad yw'n cael ei ddefnyddio ar gyfer brechiadau.

Mae Theatr y Lyric yng Nghaerfyrddin hefyd wedi cael pwrpas newydd yn ystod y pandemig. Dros y tri mis diwethaf, mae Sky wedi cymryd drosodd yr adeilad fel lleoliad i ffilmio ffilm am y theatr ei hun. Mae 'Save The Cinema' yn adrodd stori wir Liz Evans, triniwr gwallt ac arweinydd theatr ieuenctid yn y dref, a ddechreuodd ymgyrch ym 1993 i achub theatr y Lyric rhag cau.   

I gael rhagor o wybodaeth am raglen ar-lein Theatrau Sir Gâr ac i weld pa sioeau sydd ar gael nawr, ewch i www.theatrausirgar.co.uk neu edrychwch ar sianeli cyfryngau cymdeithasol y theatrau