Profi, Olrhain, Diogelu dal yn allweddol wrth i'r cyfyngiadau gael eu llacio

259 diwrnod yn ôl

Mae tîm Profi, Olrhain a Diogelu Cyngor Sir Caerfyrddin yn annog pobl sydd wedi cael prawf positif am Covid-19 i barhau i ymgysylltu â nhw wrth i'r cyfyngiadau gael eu llacio ac yn gofyn i eraill barhau i gymryd gofal ychwanegol i atal y feirws rhag lledaenu ymhellach.

Mae gwaith y tîm Profi, Olrhain a Diogelu yn hanfodol o ran helpu i leihau lledaeniad y Coronafeirws drwy nodi cysylltiadau diweddar pobl sydd wedi cael prawf positif a rhoi cyngor iddynt.

Wythnos diwethaf roedd Llywodraeth Cymru wedi addo £4 miliwn ar draws Hywel Dda i ehangu'r rhaglen, sy'n allweddol o ran lleihau lledaeniad yr haint, tan fis Medi.

Gan fod nifer yr achosion positif yn Sir Gaerfyrddin yn parhau i leihau mae'r tîm bellach yn gallu canolbwyntio ar olrhain tuag yn ôl hyd at 14 diwrnod i geisio nodi ffynonellau trosglwyddo a lleoliadau cyffredin.

Mae staff wrth law saith niwrnod yr wythnos ac maent yn cael gwybod ar unwaith am achosion positif newydd yn y sir drwy gydol y dydd a'r nos.

Mae newidiadau newydd o ran profi cysylltiadau agos wedi dod i rym. Mae hyn yn golygu os bydd rhywun yn cael ei nodi fel cyswllt agos i berson sydd wedi cael prawf positif am y Coronafeirws, bydd swyddogion olrhain cysylltiadau yn ei gynghori i drefnu prawf Covid-19 cyn gynted â phosibl ar ddechrau ei gyfnod yn hunanynysu, ac unwaith eto ar ddiwrnod wyth.  Os yw'r profion hyn yn negatif, bydd dal angen i bobl gwblhau cyfnod yn hunanynysu am 10 niwrnod, oherwydd gall gymryd cymaint â hynny o amser neu'n rhagor i symptomau ddatblygu, neu i'r feirws ymddangos yn eu systemau.

Nid yw'r newidiadau hyn yn berthnasol i'r rheiny sydd eisoes yn rhan o gynllun sy'n cynnal profion rheolaidd megis ysgolion a chartrefi gofal.

Dywedodd y Cynghorydd Philip Hughes, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol y Cyngor dros Ddiogelu'r Cyhoedd: "Wrth inni ddechrau ailagor ein cymuned yn araf bach, mae'n hanfodol eich bod yn parhau i gymryd rhan lawn yn y Gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu. Os yw un o'n swyddogion olrhain yn cysylltu â chi, mae'n rhaid ichi hunanynysu am 10 niwrnod er mwyn sicrhau ein bod yn rhoi terfyn ar unrhyw ledaeniad posibl y feirws ar y cyfle cyntaf oll. Os ydych wedi cael eich nodi fel cyswllt ag unigolion sydd wedi cael prawf positif, byddwch yn cael eich gwahodd i gael prawf beth bynnag yw'r symptomau ar ddiwrnod un a diwrnod wyth o'ch cyfnod yn hunanynysu. Mae nodi unrhyw achosion positif yn gynnar yn hanfodol er mwyn inni allu rhwystro unrhyw drosglwyddiad posibl o'r feirws. Cofiwch wisgo eich gorchudd wyneb, cadwch ddau fetr ar wahân a golchwch eich dwylo neu eu diheintio'n rheolaidd ac mae hyn hefyd yn berthnasol i'r rheiny sydd wedi cael y brechlyn. Y peth olaf sydd ei angen ar yr un ohonom yw bod nifer yr achosion yn cynyddu unwaith eto, felly mae'r hyn rydym yn ei wneud nawr yn hanfodol o ran y modd rydym yn symud ymlaen."

* Cyfradd digwyddedd ddydd Llun, 15 Mawrth - 24.9 fesul 100,000 o'r boblogaeth.