Gwnewch beth y galwch i gadw achosion Covid-19 yn isel

221 diwrnod yn ôl

Mae pobl yn Sir Gaerfyrddin yn cael eu hannog i barhau i gymryd gofal ychwanegol yn y frwydr yn erbyn Coronafeirws wrth i Gymru baratoi ar gyfer llacio'r cyfyngiadau ymhellach.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau heddiw y bydd y cyfyngiadau'n cael eu llacio ymhellach sy'n golygu y bydd rhybudd lefel tri ar waith erbyn 3 Mai.

Mae'r gyfradd achosion yn Sir Gaerfyrddin yn isel ar hyn o bryd, 6.4 fesul 100,000 o bobl (ar 9am ar 21/04/21) - tipyn yn is na'r cyfartaledd cenedlaethol yng Nghymru sy'n arwydd calonogol bod pethau'n gwella.

Fodd bynnag, gan fod rhai gwasanaethau fel twristiaeth a manwerthu eisoes ar agor, a chan y bydd lletygarwch awyr agored yn agor o ddydd Llun, mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn gofyn i bobl i barhau i ddilyn y cyngor ynghylch cadw pellter cymdeithasol, gwisgo gorchudd wyneb a chynnal hylendid dwylo da.

Mae'r cyngor yn gofyn i bobl barhau i wneud popeth posibl i amddiffyn ei gilydd a sicrhau bod nifer yr achosion yn aros yn isel.

Mae'r cyngor wedi bod yn brysur yn cefnogi busnesau wrth i gyfyngiadau gael eu llacio gan roi cyngor a chymorth ynghylch mesurau diogelwch a helpu rhai i sefydlu mannau awyr agored gyda hawlenni a thrwyddedu priodol.

Bydd timau'n parhau i gynnig cyngor a chymorth a byddant yn ymweld â chynifer o safleoedd busnes â phosibl dros yr wythnosau nesaf i sicrhau bod mesurau priodol ar waith i ddiogelu staff a chwsmeriaid.

Byddant hefyd yn cefnogi cymunedau lleol, gan sicrhau bod mesurau'n cael eu cymryd i osgoi unrhyw effaith ar breswylwyr sy'n byw mewn ardaloedd twristiaeth poblogaidd a'r rhai sy'n byw'n agos i sefydliadau lle mae mannau awyr agored wedi'u creu ar gyfer cwsmeriaid.

Mae'r rhaglen frechu yn parhau i gael ei chyflwyno'n gyflym ledled Sir Gaerfyrddin, ac mae dros hanner poblogaeth y sir bellach wedi derbyn eu dos cyntaf sy'n cynnig gwell amddiffyniad rhag Covid-19, ac mae bron i 17 y cant wedi'u brechu'n llawn.

Fodd bynnag, nid yw'r rhaglen frechu wedi'i chyflwyno'n eang eto i'r rhai o dan 40 oed ac mae'r rhai nad ydynt wedi cael eu brechu eto mewn perygl - felly maent yn cael eu hannog i gymryd gofal arbennig wrth gyfarfod ag eraill.

Mae canllawiau a chyngor i breswylwyr a busnesau ar gael drwy fynd i www.sirgar.llyw.cymru.

 

Cyhoeddi llacio'r cyfyngiadau 23 Ebrill, 2021

 

O ddydd Sadwrn 24 Ebrill:

 • Bydd rheol chwech yn caniatáu i hyd at chwe pherson o chwe aelwyd gyfarfod yn yr awyr agored, heb gynnwys plant o dan 11 oed na gofalwyr o'r aelwydydd hynny.

O ddydd Llun 26 Ebrill:

 • Gall lletygarwch awyr agored ailddechrau, gan gynnwys caffis, tafarndai a bwytai
 • Bydd atyniadau awyr agored, gan gynnwys pyllau nofio awyr agored, ffeiriau a pharciau thema, yn gallu ailagor
 • Bydd gweithgareddau awyr agored wedi'u trefnu ar gyfer hyd at 30 o bobl yn gallu cael eu cynnal
 • Gall gwleddoedd priodas ddechrau eto yn yr awyr agored i hyd at 30 o bobl
 • Mae’r canllawiau ar ymweliadau â chartrefi gofal wedi cael eu diwygio i ddarparu ar gyfer cynyddu nifer yr ymwelwyr dynodedig dan do o un i ddau ac i roi mwy o hyblygrwydd o ran ymweliadau gan blant ifanc.

O ddydd Llun 3 Mai:

 • Gall campfeydd, canolfannau hamdden a chyfleusterau ffitrwydd ailagor
 • Bydd pobl hefyd yn gallu ffurfio aelwydydd estynedig gydag un aelwyd arall unwaith eto
 • Bydd gweithgareddau dan oruchwyliaeth dan do i blant yn ailddechrau
 • Gweithgareddau wedi'u trefnu dan do ar gyfer hyd at 15 oedolyn (fel dosbarthiadau ymarfer corff a gwersi nofio)
 • Ailagor canolfannau cymunedol

Mae manylion llawn ar wefan Llywodraeth Cymru