Trefniadau i ymgeiswyr preifat ar gyfer arholiadau 2021

224 diwrnod yn ôl

Oherwydd y pandemig parhaus, mae arholiadau wedi’u canslo ar gyfer haf 2021 a bydd ysgolion a cholegau yn cynhyrchu Graddau a Bennir gan y Ganolfan ar gyfer eu dysgwyr, ar gyfer cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch a gymeradwyir, a Thystysgrif Her Sgiliau yng Nghymru.

Rydych yn ymgeisydd preifat os nad ydych yn astudio mewn ysgol neu goleg ac nad ydych yn cael eich cofrestru ar gyfer cymwysterau gan ysgol neu goleg. Dyma rai enghreifftiau:

Dysgwyr oedran ysgol sy'n cael eu haddysgu gartref gan eu rhieni neu ofalwyr, neu diwtoriaid preifat
Oedolion sy'n astudio'n annibynnol
Dysgwyr sy'n astudio gyda darparwr dysgu o bell nad yw'n cynnig mynediad i arholiadau

Gallwch hefyd fod yn ymgeisydd preifat os ydych yn astudio yn yr ysgol neu'r coleg, ond rydych hefyd yn astudio pwnc ychwanegol nad yw'n cael ei gynnig yn eich ysgol neu goleg, er enghraifft iaith fel Lladin neu Rwsieg.

Yn dibynnu os ydych eisoes yn adnabod ysgol neu goleg sydd wedi cytuno i'ch cofnodi ar gyfer cymhwyster, mae dau lwybr posibl i chi eu dilyn i gael eich asesu ar gyfer cymwysterau.

Mae'r llwybrau hyn yn berthnasol i gymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch a Safon Uwch a gymeradwywyd gan Gymru yn unig, a chymwysterau Tystysgrif Her Sgiliau a gynigir gan CBAC yn unig.

Mae trefniadau ar wahân ar waith ar gyfer dysgwyr sy'n sefyll arholiadau TGAU ac UG a Safon Uwch a gynigir gan gyrff dyfarnu eraill. Gellir cael rhagor o wybodaeth ar wefan Cymwysterau Cymru.

Mae'r term 'canolfan' yn cyfeirio at ysgol, coleg neu sefydliad addysgol arall sydd â dysgwyr yn mynychu eu safle i'w haddysgu a'u hasesu.

  1. Llwybr a asesir gan ganolfan: Os ydych yn adnabod ysgol neu goleg sydd eisoes wedi cytuno i'ch cofnodi ar gyfer cymhwyster a chynnal asesiad o'ch gwaith, gall hyn barhau yn ôl y bwriad.
  2. Llwybr a gynhelir gan ganolfan: Os nad ydych yn adnabod ysgol neu goleg, byddwch yn gallu dod o hyd i un a wnaiff eich cofnodi chi yn eich rhanbarth yng Nghymru. Ar gyfer Sir Gaerfyrddin, y ganolfan hon yw Ysgol Gyfun Y Strade, Llanelli. Peidiwch â chysylltu â nhw'n uniongyrchol os gwelwch yn dda. Cofrestrwch eich manylion isod a byddant yn cysylltu â chi.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Ebrill 26. At ddibenion gweinyddu ceisiadau yn Sir Gaerfyrddin, llenwch y ffurflen ar-lein erbyn 12 hanner nos ar Ebrill 25 fel y gallwn ddarparu’r wybodaeth i CBAC am yr holl ymgeiswyr erbyn y dyddiad gofynnol.

Ffurflen gofrestru

Efallai y bydd cyrff eraill fel CBAC neu Gymwysterau Cymru yn ymwybodol bod gennych ddiddordeb mewn gwneud cais. Byddwn yn croesgyfeirio gyda sefydliadau eraill fel bod gwahanol lwybrau i fynegi diddordeb wedi'u harchwilio a'u dilyn.