Y ganolfan hamdden, gweithgarwch ar-lein a chymuned am ddim i bobl 60+

15 diwrnod yn ôl

Mae trigolion Sir Gâr sy'n 60 oed neu'n hŷn yn cael defnyddio canolfannau hamdden y Cyngor a gweithgareddau ar-lein a chymunedol am ddim am ddeufis.

Mae hyn yn cynnwys defnyddio'r gampfa, nofio a mynychu dosbarthiadau ymarfer corff dan do neu awyr agored am ddim yn unrhyw un o ganolfannau hamdden y Cyngor. Mae'r cynnig hefyd yn ymestyn i'w blatfform Actif Unrhyw Le o ddosbarthiadau ar alw a byw, a'i gynnig cynyddol o sesiynau cymunedol i oedolion, yn cynnwys beicio, chwaraeon cerdded a phadlfyrddio.

O ddydd Llun, Mai 3 bydd Cyngor Sir Caerfyrddin yn ailagor ei ganolfannau hamdden yn Llanelli, Rhydaman, Caerfyrddin, Castellnewydd Emlyn a Sanclêr ar ôl i Lywodraeth Cymru lacio'r cyfyngiadau Covid-19. Bydd y ganolfan hamdden newydd yn Llanymddyfri hefyd yn agor ei drysau am y tro cyntaf. 

Mae'r cynnig am ddim hwn am wyth wythnos a gall pobl gael wyth wythnos arall am hanner pris.

Gellir cymryd y cyfnod o wyth wythnos am ddim unrhyw bryd rhwng 3 Mai a Mawrth 31 2022, a chymryd yr wyth wythnos am hanner pris yn syth ar ôl hynny.

Mae llawer o welliannau cyffrous wedi'u gwneud yn y canolfannau yn ystod y cyfnod maent wedi bod ar gau, gan gynnwys canolfan hamdden newydd yn Llanymddyfri.

O ddydd Llun, ac yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, gall canolfannau hamdden ailagor campfeydd ar gyfer sesiynau unigol, nofio mewn lonydd yn y pyllau, gwersi nofio un i un, dosbarthiadau ffitrwydd dan do, a gweithgareddau chwaraeon dan do wedi'u trefnu ar gyfer hyd at 15 o bobl.

Mae'r canolfannau eisoes wedi bod yn cynnal dosbarthiadau ffitrwydd awyr agored am ddim, tennis, chwaraeon astrotyrff a chwaraeon trac athletau a bydd y rhain yn parhau i fod ar gael, ond dim ond hyn a hyn o leoedd sydd ar gael a rhaid archebu lle ymlaen llawn drwy wefan neu ap Actif.

Dywedodd Pennaeth Hamdden y Cyngor, Ian Jones: “Rydym yn falch iawn o allu cynnig defnydd am ddim o'n cyfleusterau i'r grŵp oedran 60+ ym mhob un o'n canolfannau am wyth wythnos. Er ein bod wedi bod yn cynnal sesiynau ymarfer yn llwyddiannus ar-lein dros y flwyddyn ddiwethaf gyda'r grŵp oedran hwn, bydd hi mor braf eu croesawu'n ôl wyneb yn wyneb o achos y gwmnïaeth ac i roi'r profiad o ymarfer gyda'i gilydd iddyn nhw. Rydym eisiau sicrhau ein haelodau a'n gwesteion ein bod wedi gweithio'n ddiwyd er mwyn sicrhau eu bod yn gallu dychwelyd ac ymweld â'r canolfannau hamdden mewn modd diogel - mae gennym fesurau diogelwch Covid-19 cadarn mewn lle a bydd ein canolfannau hamdden yn cael eu rheoli'n ofalus er mwyn cadw pawb yn ddiogel."

Os oes gennych ddiddordeb mewn manteisio ar y cynnig Actif 60+ neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth am ganolfannau hamdden Sir Gaerfyrddin, ymuno neu gael cyngor am aelodaeth, archebu slotiau ymweld a mwy, ewch i www.actif.cymru, neu lawrlwythwch ap Actif. Fel arall chwiliwch am Chwaraeon a Hamdden Actif ar y cyfryngau cymdeithasol.