Llyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin yn lansio Bywyd drwy Gyfnod y Clo

204 diwrnod yn ôl

Mae Llyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin wedi lansio prosiect newydd er mwyn creu darlun o fywyd drwy gyfnod y clo.

Mae prosiect Bywyd drwy Gyfnod y Clo yn rhoi cyfle i drigolion Sir Gâr gyflwyno eu hatgofion o'r cyfnod anarferol hwn i helpu cenedlaethau'r dyfodol i ddeall effaith pandemig y Coronafeirws ar fywydau pobl.

Drwy gasglu ffotograffau, storïau, profiadau, cerddi, cofnodion mewn dyddiadur, sgrinluniau cyfryngau cymdeithasol, lluniadau, neu unrhyw beth arall mae pobl am ei gyfrannu, bydd y llyfrgelloedd yn gallu cofnodi sut roedd pobl leol wedi addasu. Ymhlith y wybodaeth mae gan y llyfrgelloedd ddiddordeb yn ei chofnodi y mae:

  • sut roedd pobl yn cadw mewn cysylltiad â theulu a ffrindiau
  • sut roedd penblwyddi, priodasau a digwyddiadau a cherrig milltir personol eraill yn cael eu dathlu
  • sut newidiodd y ffordd roedd pobl yn siopa
  • a oedd pobl wedi defnyddio'r amser i ganolbwyntio ar welliannau i'r cartref, pobi, hobïau, dysgu sgiliau newydd, ac ati
  • sut roedd pobl yn cynnal eu llesiant corfforol a meddyliol
  • sut roedd addysg gartref yn gweithio
  • sut roedd plant yn ymdopi'n gyffredinol
  • 'Curo Dwylo i Ofalwyr’
  • sut roedd bywyd gwaith pobl wedi newid
  • sut roedd pobl wedi ymdopi pan oedd addoldai ar gau

Gwahoddir pawb i gymryd rhan, o weithwyr rheng flaen a'r rhai sydd wedi gorfod addasu i weithio gartref, i staff sydd wedi'u hadleoli a'u rhoi ar ffyrlo.  Anogir cartrefi gofal lleol ac ysgolion i ymuno er mwyn dangos cymaint o effaith a fu ar fywyd bob dydd. Gall awduron, artistiaid a ffotograffwyr lleol hefyd gyflwyno eu sylwadau a'u myfyrdodau ar yr argyfwng.

Er i fywyd gael ei atal am y tro mewn sawl ystyr, fe gafwyd digwyddiadau arbennig fel Diwrnod VE a gwahanol wyliau crefyddol. Daeth pobl o hyd i wahanol ffyrdd o ddathlu a byddai'n wych gweld disgrifiadau o gyngherddau ar-lein a phobl yn dod at ei gilydd ar Zoom.

Hoffai'r llyfrgelloedd hefyd gael ymatebion a theimladau pobl wrth i'r cyfyngiadau symud gael eu llacio ac wrth i deuluoedd allu cyfarfod eto, wrth i fusnesau ailagor, ac wrth i 'Wyliau Gartref' ddod yn opsiwn mwy deniadol/ymarferol.

I gael rhagor o wybodaeth am sut i gyflwyno eich cofnod, anfonwch e-bost at libraries@sirgar.gov.uk

Bydd modd cyflwyno deunydd yn ddienw os ydych yn dymuno.

Bydd detholiad o'r cyfraniadau'n cael eu harddangos yn nhair prif lyfrgell Sir Gaerfyrddin yn ddiweddarach yn y flwyddyn, ac yna bydd y wybodaeth yn cael ei hychwanegu at ein casgliad lleol ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.