£48,000 ychwanegol ar gyfer banciau bwyd

174 diwrnod yn ôl

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi addo £48,000 yn ychwaneg ar gyfer banciau bwyd yn Sir Gaerfyrddin.

Mae hyn yn ychwanegol at werth £112,000 o fwyd sydd eisoes wedi'i ddosbarthu gan y Cyngor i helpu preswylwyr sydd wedi profi anhawster ariannol ac sy'n ei chael hi'n anodd bwydo eu teuluoedd o ganlyniad i'r argyfwng coronafeirws.

Mae'r Cyngor wedi cydweithio â'r cyflenwyr bwyd Castell Howell yn Cross Hands i ddarparu'r bwyd, sy'n cael ei ddyrannu ar sail angen a galw.

Rhoddodd Egni Sir Gâr Cyfyngedig werth £42,000 o incwm a gynhyrchwyd o baneli solar adeiladau'r Cyngor, gyda rhoddion eraill yn cael eu rhoi gan yr adran dai a chronfa galedi Llywodraeth Cymru. Rhoddwyd tua £5,000 hefyd gan yr adran safonau masnach o arian parod a gynhyrchwyd o dan y Ddeddf Enillion Troseddau.

Dywedodd y Cynghorydd David Jenkins, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Adnoddau: "Rhaid i ni barhau i gefnogi teuluoedd sy'n profi anawsterau ariannol ac sy'n ei chael yn anodd rhoi bwyd ar y ford o ganlyniad i'r pandemig coronafeirws. Heb fod unrhyw fai arnynt hwy eu hunain, nid ydynt yn gallu fforddio'r hanfodion sylfaenol mewn bywyd a bydd yr arian ychwanegol hwn yn mynd i'w helpu wrth iddynt ymadfer a gwneud eu ffordd allan o'r pandemig.”