Clwstwr o achosion o Covid-19 ym Mhontyberem

174 diwrnod yn ôl

Mae clwstwr bach o achosion o Covid-19 wedi'i nodi yn ardal Pontyberem. Ar hyn o bryd mae 18 achos (yn gywir ar 09/06/21) sy'n gysylltiedig ag achlysuron cymdeithasol hysbys neu lle mae'r feirws wedi cael ei drosglwyddo rhwng pobl sy'n byw gyda'i gilydd.

Mae'r rhan fwyaf o achosion yn effeithio ar bobl nad ydynt wedi cael eu brechu eto neu sydd ond wedi derbyn eu dos cyntaf.

Mae sawl asiantaeth yn gweithio gyda'i gilydd i gadw lledaeniad yr haint o dan reolaeth, ac mae olrhain cysylltiadau yn parhau.

Hoffem ddiolch i'r gymuned am ymateb mor synhwyrol a gofalus. Mae hyn wedi cynnwys cau rhai safleoedd lleol yn wirfoddol, gan gynnwys clybiau chwaraeon, ac atal digwyddiadau a oedd wedi'u cynllunio, sesiynau hyfforddi a gemau a allai fod wedi denu pobl i ymgynnull i gymdeithasu. Rydym yn parhau i gynnig cyngor a chymorth i glybiau lleol a grwpiau chwaraeon ac mae mesurau gwell yn cael eu rhoi ar waith mewn lleoliadau i ddiogelu a rhoi sicrwydd i staff a chwsmeriaid.

Dylai'r ymdrechion hyn, ynghyd ag ymdrechion pobl leol ar y cyd i leihau eu cyswllt cymdeithasol, gadw'r sefyllfa dan reolaeth.

Hoffem gynnig sicrwydd bod hwn yn cael ei fonitro'n ofalus. Ar hyn o bryd nid yw'r sefyllfa'n cyfiawnhau profion cymunedol torfol, ond mae'n rhaid i unrhyw un sy'n profi unrhyw un o symptomau Covid-19 neu symptomau ffliw ehangach sy'n newydd, yn barhaus a/neu'n anarferol iddyn nhw hunanynysu ac archebu prawf cyn gynted â phosibl. Gall pobl archebu pecyn profi i gael ei anfon i'w cartref, neu gallant wneud cais am brawf yn lleol (Caerfyrddin a Llanelli). I archebu prawf, ewch i https://llyw.cymru/cael-prawf-coronafeirws-covid-19 neu ffoniwch 119 (rhwng 7am ac 11pm). Gall pobl ag anawsterau clyw neu leferydd ffonio 18001 119. I gael sicrwydd ychwanegol, gall pobl heb symptomau hefyd gael profion llif unffordd cyflym Covid-19 wedi'u dosbarthu i'w cartref neu gallant eu casglu o ganolfan brofi leol. Ewch i llyw.cymru i gael rhagor o wybodaeth.

Rydym yn cynghori preswylwyr Pontyberem i gymryd gofal ychwanegol ac i leihau cyswllt cymdeithasol nes bod y sefyllfa'n gwella, ond rydym yn atgoffa pawb i gymryd cyfrifoldeb personol am ddilyn rheolau Covid-19 ynghylch ymbellhau cymdeithasol, hylendid dwylo a gwisgo gorchuddion wyneb i amddiffyn eu hunain ac eraill. Rydym hefyd yn parhau i annog pawb i fynychu eu hapwyntiadau brechu er mwyn sicrhau eu bod yn cael yr amddiffyniad gorau rhag salwch difrifol o'r feirws.

Gwybodaeth am Covid-19