Cyngor yn canmol busnesau Sir Gaerfyrddin am fesurau diogelwch Covid-19

130 diwrnod yn ôl

Mae busnesau Sir Gaerfyrddin yn cael eu canmol am eu hymdrechion parhaus i amddiffyn eu staff a'u cwsmeriaid rhag Covid-19.

Wrth i gyfyngiadau barhau i gael eu llacio ledled Cymru, dywedodd Cyngor Sir Caerfyrddin fod darparwyr lletygarwch, hamdden a gofal personol lleol yn gwneud gwaith gwych o ran darparu mesurau diogelwch gwell gyda chyfradd uchel o gydymffurfiaeth ar draws y sir.

Mae swyddogion Covid-19 y Cyngor wedi ymweld â thros 1700 o fusnesau ers 1 Ebrill gan gynnig cyngor a chymorth i staff, a dim ond saith o'r ymweliadau hynny sydd wedi arwain at gymryd camau pellach sy'n golygu bod cyfradd gydymffurfio o 99.6 y cant.

Gan y disgwylir i'r cyfyngiadau'n cael eu llacio ymhellach yn adolygiad nesaf y Prif Weinidog, mae'r cyngor bellach yn cefnogi busnesau i baratoi ar gyfer symud i lefel rhybudd sero o 7 Awst.

Hyd yn oed ar lefel rhybudd sero bydd cyfyngiadau ar waith - o'r dyddiad hwnnw mae'n rhaid i fusnesau gynnal eu hasesiadau risg eu hunain a chymryd camau rhesymol i sicrhau diogelwch eu staff a'u cwsmeriaid.

Mae hyn yn golygu y gall rhai bwytai, bariau, caffis, siopau ac adeiladau gofal personol barhau i ofyn i gwsmeriaid wisgo gorchuddion wyneb, cadw pellter cymdeithasol a chadw at systemau unffordd, er enghraifft.

Byddai disgwyl i bobl hefyd gynnal hylendid da a diheintio eu dwylo'n rheolaidd.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Emlyn Dole, ei fod yn gobeithio y bydd pobl yn parchu ceisiadau pob busnes ac yn dangos eu cefnogaeth iddynt.

“Rydym yn llwyr werthfawrogi bod pobl wedi cael digon, ond mae'n bwysig pwysleisio nad yw Covid-19 wedi diflannu," meddai. “Wrth i Gymru symud i lefel rhybudd sero, gobeithio, o 7 Awst, rydym yn disgwyl ychydig mwy o ryddid ond mae angen i ni gymryd cyfrifoldeb cyffredin o hyd am gadw ein gilydd yn ddiogel.
“Rydym yn gweithio gyda busnesau i sicrhau bod ganddynt y wybodaeth gywir a'u bod yn teimlo eu bod yn cael eu cefnogi i wneud penderfyniadau am eu hadeiladau yn seiliedig ar eu hasesiad o risg.
“Mae busnesau'n gwneud gwaith rhagorol, rydym yn diolch iddynt am wneud yr ymdrechion ychwanegol hyn - ac rydym yn gwybod eu bod yn talu cost am hyn - i gadw eu staff a'u cwsmeriaid yn ddiogel.
“Yr hyn sydd ei angen arnom yw i bobl barhau i gefnogi ein busnesau lleol, ac yn bennaf oll barchu'r hyn y maent yn ei ofyn i gwsmeriaid yn ystod eu hymweliad.”