Llongyfarchiadau i fyfyrwyr TGAU Sir Gaerfyrddin

72 diwrnod yn ôl

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn llongyfarch yr holl ddisgyblion TGAU am eu gwaith caled a'u penderfyniad mewn blwyddyn sydd wedi bod yn eithriadol o heriol.

Oherwydd pandemig Covid-19, mae'r broses asesu a chymwysterau eleni wedi bod yn wahanol i flynyddoedd blaenorol gan fod arholiadau haf wedi'u canslo.

Yn hytrach, cafodd system newydd ei llunio a'i chyflwyno gan ysgolion a cholegau yn seiliedig ar ystod o dystiolaeth asesu ynghylch sut i benderfynu ar radd dysgwr.

Mae'r canlyniadau terfynol wedi'u cyhoeddi heddiw (12 Awst) ac maent yn dangos bod dros chwarter (28.7%) o fyfyrwyr TGAU wedi ennill graddau A*-A yn genedlaethol.

Mae bron i dri chwarter (73.6%) wedi derbyn graddau A*-C, ac yn gyffredinol, mae 98.5% o fyfyrwyr wedi pasio eu TGAU gyda graddau A*-G.

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Gwasanaethau Plant, y dylai pawb sydd wedi derbyn canlyniadau eu harholiadau fod yn falch o'r hyn maent wedi'i gyflawni.

“Ar ran y Cyngor hoffwn longyfarch ein holl ddysgwyr a dymuno'n dda iddynt ar gyfer y dyfodol.
“Mae eleni unwaith eto, oherwydd y pandemig parhaus, wedi cyflwyno heriau eithriadol i'n myfyrwyr a'n hathrawon a hoffwn ddiolch i bawb am eu hymdrechion anhygoel a'u cadernid personol ac am y cymorth gwych y mae staff, myfyrwyr a'u teuluoedd wedi dangos i'w gilydd.
“Ni ellir amau’r ymdrech, yr ymroddiad a'r cryfder cymeriad y mae ein dysgwyr wedi dangos ac mae eu canlyniadau'n gwbl haeddiannol.”

Ychwanegodd Gareth Morgans, y Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant:

“Rwy'n hynod falch o'n dysgwyr am bopeth y maent wedi'i gyflawni yn ystod amgylchiadau mor heriol. Mae'r 18 mis diwethaf wedi tarfu'n sylweddol ar eu hastudiaethau, ond maent wedi parhau i weithio'n galed, ac rwyf am longyfarch pob un ohonynt. Dymunaf y gorau iddynt i gyd ar gyfer y dyfodol p'un a ydynt yn aros mewn addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth.
“Mae staff ein hysgolion hefyd wedi gorfod gweithio o dan lawer o bwysau i gyflwyno a marcio asesiadau dysgwyr, ac rwyf am fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch iddynt am eu gwaith caled a'u hymroddiad parhaus.”