Gwaredu rhai mesurau cau ffyrdd dros dro yng nghanol trefi oherwydd Covid

10 diwrnod yn ôl

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cyhoeddi y bydd y mesurau dros dro o ran creu parthau i gerddwyr ar strydoedd siopa allweddol yng Nghaerfyrddin a Llanelli yn cael eu codi o 20 Medi.

Cyflwynodd y cyngor newidiadau i ganol trefi Caerfyrddin, Llanelli a Rhydaman fel rhan o'i ymateb i Covid-19 i gadw pellter cymdeithasol a chreu cyfleoedd i fasnachu yn yr awyr agored.

Gan ystyried newidiadau diweddar yng nghanllawiau Llywodraeth Cymru ac adborth o ymgynghoriad cyhoeddus, mae'r Cabinet bellach wedi penderfynu nad oes angen rhai o'r newidiadau mwyach.

O 20 Medi, bydd Stryd y Brenin yng Nghaerfyrddin a Stryd Cowell yn Llanelli yn ailagor i draffig.

Bydd swyddogion parcio yn gorfodi rheoliadau parcio unwaith eto ym Maes Nott, Nghaerfyrddin a hynny yn unol â'r gorchymyn parhaol a gafodd ei atal dros dro yn ystod cyfyngiadau Covid.

Fodd bynnag, bydd rhai o'r newidiadau'n parhau ar draws y tri chanol tref - bydd terfynau cyflymder o 20mya yn parhau i gael eu gweithredu er mwyn helpu diogelwch ac ansawdd aer canol trefi, a bydd y gorchymyn traffig 'mynediad yn unig' dros dro ar Heol Dŵr, Caerfyrddin yn cael ei wneud yn barhaol ac yn cael ei orfodi.

Bydd nifer o newidiadau i barcio ar y stryd a gafodd eu treialu o dan orchymyn arbrofol hefyd yn cael eu cadarnhau fel rhai parhaol, ac eithrio newidiadau dros dro y tu allan i 20-33 Heol Las a 18 Heol Awst yng Nghaerfyrddin a fydd yn cael eu dileu. Bydd y trefniadau parcio ar Stryd Cowell a Heol Ioan yn Llanelli a oedd ar waith cyn Covid hefyd yn dychwelyd.

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd y Cyngor:

“Mae cael canol ein trefi yn ôl ar eu traed yn un o flaenoriaethau allweddol ein cynllun adfer economaidd ac rydym yn falch o fod mewn sefyllfa lle gallwn newid rhai o'n mesurau dros dro.
“Wedi dweud hynny, rydym yn falch o fanteisio ar y cyfle i gadw rhai o'r mesurau sydd wedi gwella diogelwch ac ansawdd aer. Nid yn unig y mae hyn yn gwneud synnwyr, ond mae'n cyd-fynd â'n hamcanion i hyrwyddo cerdded a beicio fel opsiynau teithio cynaliadwy.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Hazel Evans, yr Aelod Cabinet dros yr Amgylchedd:

“Rydym yn diolch i bawb a roddodd adborth gwerthfawr i ni yn ystod yr ymgynghoriad sydd wedi ein helpu i wneud penderfyniad ar y mater hwn.”