Cyngor yn penodi contractwr dymchwel cyn newidiadau cyffrous i Tyisha, Llanelli

40 diwrnod yn ôl

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi penodi contractwr i ddymchwel blociau tai yn Nhyisha a elwir yn 'y Pedwar Tŷ’.

Bydd y gwaith dymchwel, sydd i fod i ddechrau ddiwedd mis Tachwedd, yn galluogi datblygiad tai modern, defnydd cymysg i gael ei adeiladu sy'n diwallu anghenion y gymuned, yn ogystal â gwelliannau i gartrefi presennol a chreu cyfleusterau cymunedol a llecynnau gwyrdd i bawb eu mwynhau.

Dywedodd y Cynghorydd Linda Davies Evans, cadeirydd grŵp llywio Trawsnewid Tyisha a'r aelod cabinet dros dai: "Rwyf wrth fy modd ein bod wedi cyrraedd y garreg filltir bwysig hon ym mhrosiect Trawsnewid Tyisha. Bydd dymchwel y 'Pedwar Tŷ' yn ysgogi atgofion pwerus i lawer o bobl sydd wedi byw a gweithio yn Nhyisha, ond bydd yn golygu y gallwn ddatblygu'r tai a'r cyfleusterau y mae'r gymuned eu heisiau, eu hangen a'u haeddu.

Cysylltir â thrigolion a busnesau lleol a allai gael eu heffeithio gan y broses ddymchwel cyn i unrhyw waith ddechrau a thrwy gydol y broses er mwyn sicrhau cyn lleied o darfu â phosibl."

Mae hyn yn rhan o gynlluniau uchelgeisiol y Cyngor i adfywio ward Tyisha ac ardal ehangach canol tref Llanelli sy'n derbyn buddsoddiad enfawr.

Mae'r cyngor hefyd yn chwilio am bartner i ddatblygu tai newydd a chreu cymuned fywiog. Mae ymarfer ymgysylltu'n gynnar â'r farchnad yn digwydd ar hyn o bryd sy'n rhoi cyfle i bartneriaid posibl fynegi eu diddordeb mewn gweithio gyda'r cyngor i drawsnewid yr ardal.

Gellir cyflwyno syniadau ffres ac arloesol ar gyfer y prosiect cyffrous hwn i'r cyngor tan 7 Rhagfyr.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i dudalen we Trawsnewid Tyisha.

Mae gwaith dymchwel 'y Pedwar Tŷ' yn rhan o brosiect uchelgeisiol y cyngor Trawsnewid Tyisha sy'n ceisio adfywio'r ardal drwy gynyddu diogelwch cymunedol, datblygu tai a chyfleusterau cymunedol a gwella'r amgylchedd.