Dechrau adeiladu ysgol gynradd newydd o'r radd flaenaf ym Mhen-bre yn y flwyddyn newydd

43 diwrnod yn ôl

Bydd y gwaith o adeiladu ysgol gynradd o'r radd flaenaf ym Mhen-bre yn dechrau yn y flwyddyn newydd.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi datgelu cynlluniau ar gyfer ei ysgol newydd ddiweddaraf, sy'n rhan o'i Raglen Moderneiddio Addysg gwerth miliynau o bunnoedd, a ariennir ar y cyd gan Lywodraeth Cymru drwy ei menter Ysgolion yr 21ain Ganrif.

Bydd yr ysgol gynradd fodern newydd bwrpasol gwerth £8.25 miliwn yn cael ei hadeiladu wrth ymyl safle presennol yr ysgol ar Heol Ashburnham.

Ar ôl i'r gwaith gael ei gwblhau bydd yr ysgol yn darparu cyfleusterau addysgu o ansawdd uchel ar gyfer 270 o ddisgyblion cynradd a 30 o ddisgyblion meithrin.

Bydd cyfleuster Dechrau'n Deg ar gyfer plant iau yn cael ei gynnwys hefyd, a hynny mewn ystafell ddosbarth symudol ar safle presennol yr ysgol.

Mae'r ysgol wedi'i chynllunio gan benseiri Cyngor Sir Caerfyrddin a bydd y gwaith yn cael ei wneud gan TRJ Construction Ltd o Sir Gaerfyrddin, a ddewiswyd o Fframwaith Contractwyr Rhanbarthol De-orllewin Cymru.

Dywedodd Helen Jacob, Pennaeth yr Ysgol:

Mae'r staff addysgu, y disgyblion a'r teuluoedd yn gyffrous ac yn edrych ymlaen at weld ein hysgol newydd yn cael ei chwblhau. Bydd ein plant yn elwa ar weld pob cam o'u hysgol newydd yn cael ei hadeiladu gerllaw - mae wedi'i chynllunio i wella dysgu ac addysgu ac mae'n haeddiannol iawn.”

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod Cabinet dros Addysg a Gwasanaethau Plant:

Rydym yn falch o gyflwyno ysgol newydd wych arall yn Sir Gaerfyrddin fel rhan o'n Rhaglen Moderneiddio Addysg.
“Bydd yr adeilad newydd ar gyfer Ysgol Pen-bre yn darparu amgylchedd dysgu ac addysgu rhagorol a bydd hefyd o fudd i'r gymuned leol, gan fod nifer o nodweddion yn rhan o'r dyluniad y gall pobl leol eu defnyddio pan fydd yr ysgol yn agor.
“Edrychwn ymlaen at weld y gwaith adeiladu yn dechrau ym mis Ionawr.”

Erbyn diwedd blwyddyn ariannol 2020/21, bydd Cyngor Sir Caerfyrddin wedi buddsoddi £295 miliwn i drawsnewid ei rwydwaith o ysgolion meithrin, cynradd ac uwchradd.

Ers i'r rhaglen gael ei lansio, mae 12 o ysgolion cynradd newydd a dwy ysgol uwchradd newydd wedi'u hadeiladu ac mae nifer o ysgolion eraill wedi'u hailfodelu a'u hadnewyddu i ddarparu cyfleusterau dysgu a chymunedol o'r radd flaenaf.