Ymdrechion i leddfu pwysau sylweddol ar wasanaethau gofal cymdeithasol

11 diwrnod yn ôl

Mae cyfarwyddwr statudol Gwasanaethau Cymdeithasol Sir Gaerfyrddin wedi disgrifio effaith pwysau gofal cymdeithasol cenedlaethol yn lleol a'r ymdrechion sylweddol sy'n cael eu gwneud i reoli'r galw.

Mae Jake Morgan, Cyfarwyddwr Cymunedau Cyngor Sir Caerfyrddin, wedi cyflwyno adroddiad i Gabinet y cyngor yn esbonio'r heriau a'r risgiau sy'n cael eu hwynebu wrth i’r pwysau ar recriwtio ledled Cymru effeithio'n sylweddol ar ddarparu gofal cymdeithasol.

Mae ei adroddiad yn nodi, er mai darparu gwasanaethau i bobl hŷn sydd dan y pwysau mwyaf, fod heriau hefyd o ran darparu gofal i oedolion ag anableddau dysgu ac iechyd meddwl ac i blant sydd angen gofal.

Ar hyn o bryd, mae mwy o bobl nag erioed yn aros am becyn gofal cartref, naill ai yn y gymuned neu yn yr ysbyty.

Mae'r sector cartrefi gofal preswyl 'dan bwysau ond yn sefydlog', ac er bod materion staffio hefyd yn effeithio arno, dywedir mai canllawiau Covid-19 sy'n achosi'r effaith fwyaf - ar hyn o bryd nid yw un o bob tri o gartrefi yn Sir Gaerfyrddin yn gallu derbyn preswylwyr newydd oherwydd cyfyngiadau llymach.

Mae amrywiaeth o fesurau wedi cael eu rhoi ar waith i reoli'r sefyllfa - mae ymdrechion wedi'u targedu yn cael eu gwneud i recriwtio a chadw staff ac yn sgil hyn mae ceisiadau wedi dechrau cael eu cyflwyno drwy raglen recriwtio wedi'i chyflymu, gyda chyfleoedd prentisiaeth a hyfforddeiaeth tymor hwy fel rhan o gynllunio yn y dyfodol.

Yn y cyfamser, mae asesiadau risg yn cael eu cynnal o ran y rhai sy'n aros am ofal gan roi blaenoriaeth i'r rhai mwyaf agored i niwed, ac mae pecynnau eraill yn cael eu cynnig fel mesur tymor byr.

Mae opsiynau o ran gofal amgen a gofal 'cam-i-lawr' yn cael eu datblygu gyda'r bwrdd iechyd i helpu i wella llif cleifion.

Mae'r adroddiad hefyd yn tynnu sylw at yr angen am setliad cyllido hirdymor gan Lywodraeth Cymru i drawsnewid y ffordd y caiff gofal cymdeithasol ei ddarparu.

Dywedodd y Cynghorydd Jane Tremlett, yr Aelod Cabinet dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol:

Rydym yn gwneud popeth posibl i gefnogi'r rhai sydd angen ein cymorth, yn ogystal â chefnogi'r gweithlu sy'n gwneud gwaith mor wych dan bwysau mor fawr.
“Mae adroddiad y Cyfarwyddwr yn cyflwyno sefyllfa heriol ond dylai roi sicrwydd bod y sefyllfa'n cael ei monitro a'i rheoli'n ofalus iawn.”