Cytuno ar strategaeth wastraff newydd i gyrraedd targedau ailgylchu

66 diwrnod yn ôl

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn bwrw ymlaen â'i gynlluniau i gyflawni cyfradd ailgylchu o 70% erbyn 2025 ac i fod yn ddiwastraff erbyn 2050.

Yn ddiweddar, mae Cabinet y Cyngor wedi cytuno ar strategaeth wastraff ar gyfer y dyfodol a fydd yn cefnogi trigolion i ailgylchu hyd yn oed yn fwy heb orfod gadael eu cartrefi.

Bydd cyfres o newidiadau’n cael eu rhoi ar waith i gasgliadau biniau o gartrefi dros y tair blynedd nesaf i gynyddu cyfradd ailgylchu'r sir a lleihau ei hôl troed carbon.

Yn ogystal â'i gwneud yn haws i bobl ailgylchu, bydd hefyd yn wasanaeth mwy effeithiol ac yn cyd-fynd â blaenoriaethau'r Cyngor tuag at daclo newid hinsawdd - mater y mae'n tynnu sylw ato drwy gyfrwng Prosiect Zero Sir Gâr - sef ymgyrch sy'n rhoi ffocws ar ei waith tuag at ddod yn awdurdod carbon sero-net.

Ar hyn o bryd, mae'r Cyngor yn darparu casgliad gwastraff bwyd wythnosol, ynghyd â chasgliad bob pythefnos o fagiau ailgylchu glas a bagiau du - fodd bynnag, ar gyfartaledd, gellir ailgylchu bron i hanner (46%) y cynnwys a geir yn y bagiau du.

Felly, gan ddechrau yng ngwanwyn 2022, bydd gwasanaeth casglu cewynnau bob pythefnos ar gael i'r sawl sydd ei angen.

Yn hydref 2022, bydd y Cyngor yn dechrau casglu nifer diderfyn o fagiau ailgylchu glas – a fydd yn cynnwys papur, cardbord, plastig a chaniau - bob wythnos ochr yn ochr â chasgliadau gwastraff bwyd wythnosol. Bydd bagiau glas, bagiau leinio gwastraff bwyd y gellir eu compostio a cadis gwastraff bwyd yn parhau i gael eu darparu am ddim i bob cartref.

Hefyd o hydref '22, bydd criwiau'n dechrau casglu gwydr o dŷ i dŷ bob tair wythnos - ac, o ganlyniad i'r cynnydd yn y ddarpariaeth ailgylchu, bydd hyd at dri bag du fesul cartref yn cael eu casglu bob tair wythnos. 

Bydd trigolion hefyd yn gallu parhau â'r gwasanaeth casglu gwastraff gardd poblogaidd (sydd ar gael am dâl) rhwng mis Mawrth a mis Tachwedd bob blwyddyn, yn ogystal â manteisio ar y biniau compost cost isel a allai gyfrannu at leihau ôl troed carbon ymhellach drwy gompostio.

Yna bwriedir gwneud newidiadau pellach ar gyfer 2024 - erbyn hynny bydd y Cyngor wedi adnewyddu ei lorïau biniau er mwyn galluogi casgliadau ailgylchu hyd yn oed yn well, a bydd mwy o'r fflyd yn gerbydau trydan ecogyfeillgar sy'n golygu bod modd didoli wrth ymyl y ffordd.

Erbyn hynny bydd y Cyngor yn casglu gwydr, papur, cardbord, caniau a phlastig, tecstilau, batris wedi'u defnyddio ac offer bach ar gyfer y tŷ o garreg drws, gydag offer yn cael ei ddarparu er mwyn storio a chasglu'r eitemau ar wahân.

Bydd y cynnydd yn yr ailgylchu wrth ymyl y ffordd yn golygu mai ychydig iawn o wastraff arall fydd angen ei gasglu wedyn bob tair wythnos.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, sef yr Aelod Cabinet dros yr Amgylchedd:

Rydym am ddiolch i'n trigolion am eu hymdrechion i leihau, ailddefnyddio ac ailgylchu - mae ymdrechion pawb ar y cyd yn gwneud gwahaniaeth mawr i'r cyfanswm y mae Sir Gaerfyrddin yn ailgylchu. Fodd bynnag, mae mwy y gallwn ei wneud a dyna pam rydym wedi cytuno ar newidiadau a fydd yn cefnogi trigolion i ailgylchu hyd yn oed mwy.
“Roedd dros 4,000 o bobl wedi cymryd rhan mewn ymgynghoriad ar ein strategaeth wastraff ar gyfer y dyfodol, a dywedodd y rhan fwyaf o bobl eu bod am ailgylchu mwy. Rydym wedi gwrando ar yr adborth hwnnw, ac o'r flwyddyn nesaf byddwn yn darparu casgliadau ar wahân ar gyfer cewynnau a gwydr fel bod llai yn cael ei roi yn y bagiau du, ac o 2024 byddwn yn cyflwyno mwy o newidiadau er mwyn i ni weithio tuag at sicrhau cyfradd ailgylchu o 70 y cant erbyn 2025 a dim gwastraff erbyn 2050.”

Dywedodd y Cynghorydd Ann Davies, yr Aelod Cabinet dros Newid Hinsawdd, y bydd y newidiadau yn cefnogi targed yr awdurdod o fod yn garbon sero-net.

“Fel awdurdod rydym wedi ymrwymo i daclo newid hinsawdd a lleihau a gwrthbwyso allyriadau carbon gyda'r nod o ddod yn garbon sero-net erbyn 2030," meddai.
“Drwy ein hymgyrch Prosiect Zero Sir Gâr rydym yn cael pawb i gymryd rhan i'n helpu i gyrraedd y targed hwnnw ac mae ailgylchu yn rhan enfawr o'r cynllun hwnnw. Gorau oll po fwyaf y gallwn leihau, ailddefnyddio ac ailgylchu.
"Rydym hefyd yn gwneud newidiadau i sicrhau bod ein gweithrediadau yn gadael llai o ôl troed carbon - er enghraifft rydym wedi ad-drefnu ein llwybrau er mwyn i'n lorïau deithio llai o filltiroedd, ac rydym yn treialu lorïau trydan i gyflawni'r casgliadau yn y dyfodol.
“Mae'r rhain, a mesurau eraill, wedi ein helpu i leihau allyriadau carbon o'n fflyd o 19% ers 2012/13, ond rydym yn gwybod bod mwy o waith i'w wneud.”
  • Cymerwch ran ym Mhrosiect Zero Sir Gâr a chael syniadau ac ysbrydoliaeth i daclo newid hinsawdd drwy fynd i www.sirgar.llyw.cymru/ProsiectZeroSirGar - a dechrau sgyrsiau ar-lein gan ddefnyddio #ProsiectZeroSirGar