Hwb gwefru cerbydau, y cyntaf o'i fath yng Nghymru

74 diwrnod yn ôl

Bydd hwb gwefru cerbydau trydan newydd, y cyntaf o'i fath yng Nghymru, yn cael ei hagor yn Cross Hands cyn bo hir.

Mae'r hwb gwefru cyflym iawn wedi'i lleoli oddi ar yr A48 a bydd yn darparu pedwar pwynt gwefru cyflym 50 cilowat ac un pwynt gwefru cyflym 150 cilowat. Bydd y peiriannau gwefru yn cael eu cefnogi gan gelloedd ffotofoltäig a fydd yn ffynhonnell ynni glân ac yn helpu i leihau'r defnydd o'r grid cenedlaethol. Ariennir y prosiect drwy Gronfa Cerbydau Allyriadau Isel Iawn Llywodraeth Cymru.

Mae'r cynllun diweddaraf hwn yn rhan o ymdrechion parhaus Cyngor Sir Caerfyrddin i gefnogi cynaliadwyedd wrth iddo ddod yn awdurdod lleol di-garbon net erbyn 2030. Mae'r cyngor eisoes wedi gosod 28 o bwyntiau gwefru cyflym ar draws y sir a bydd 15 arall yn cael eu hychwanegu erbyn diwedd mis Mawrth y flwyddyn nesaf.

Yr wythnos diwethaf lansiodd y cyngor ymgyrch newydd Prosiect Zero Sir Gâr i gyd-fynd â COP26 – uwchgynhadledd fyd-eang ar gyfer gweithredu er budd yr hinsawdd - sy'n tynnu sylw at yr ymdrechion sy'n cael eu gwneud i fod yn garbon niwtral.

Dim ond un o'r mentrau y mae'r cyngor wedi'u rhoi ar waith i gefnogi ei ymdrechion i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd yw buddsoddi mewn seilwaith i gefnogi teithio cynaliadwy.

Mae'r cyngor yn bwriadu adeiladu ar ei waith hyd yma. Ddeng mlynedd yn ôl, y cyngor oedd yr awdurdod lleol cyntaf yng Nghymru i gyflwyno cerbydau adrannol trydan i staff eu defnyddio. Chwe blynedd yn ôl adnewyddwyd y fflyd bresennol o lorïau sbwriel a graeanu a chaffaelodd y cyngor gerbydau Euro VI gyda thechnoleg allyriadau is a oedd y dechnoleg fwyaf datblygedig ar y pryd. Gan fod y cerbydau hyn i fod i gael eu hadnewyddu, mae'r cyngor yn treialu lorïau biniau trydan i'w defnyddio yn y dyfodol. Gwnaed newidiadau hefyd i lwybrau casglu sbwriel er mwyn lleihau milltiroedd cerbydau.

Y flwyddyn nesaf, gan weithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru a Thrafnidiaeth Cymru, mae'r cyngor yn gobeithio cyflwyno bysiau trydan ar lwybr bws Traws Cymru rhwng Caerfyrddin ac Aberystwyth.

Mae rhai prosiectau ar raddfa lai hefyd wedi'u datblygu i gefnogi teithio mwy cynaliadwy gan gynnwys Gorsaf Fysiau Caerfyrddin sydd â Doc Llogi Beiciau cwbl weithredol gydag wyth beic plygu. Bydd dau leoliad arall yn weithredol cyn y Nadolig ym Mhorth Tywyn a Llanelli.

Mae'r cyngor hefyd wedi gosod wyth pwynt gwefru e-Feiciau yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin, Canolfan Hamdden Dyffryn Aman, Canolfan Hamdden Llanymddyfri, Parc Gwledig Pen-bre, Porth y Dwyrain a'r Goleudy yn Llanelli, Cyrchfan Pentywyn a Rhodfa'r Santes Catrin gyda chyfleusterau i storio beiciau'n ddiogel. Bydd y rhain ar gael yn fuan.
Mae pum e-Feic Tacsi ar gyfer plant â symudedd cyfyngedig hefyd wedi'u gosod mewn ysgolion cynradd ledled y sir a bydd 12 o e-Feiciau Cargo ar gael yn rhad ac am ddim i fusnesau ledled y sir cyn bo hir.

Dywedodd y Cyng. Hazel Evans, Aelod Cabinet Cyngor Sir Caerfyrddin dros yr Amgylchedd:

Mae nifer y cerbydau trydan ar ein ffyrdd yn cynyddu o flwyddyn i flwyddyn ac mae angen i ni sicrhau bod gan yrwyr bwyntiau gwefru sy'n gyfleus ac yn ddibynadwy. Rydym yn parhau'n ymrwymedig i gefnogi'r gwaith o ddatblygu seilwaith cerbydau trydan dibynadwy o ansawdd uchel i breswylwyr ac ymwelwyr Sir Gaerfyrddin ac yn ddiweddar rydym wedi llunio Strategaeth Seilwaith Gwefru Cerbydau Trydan a fydd yn ein galluogi i gynllunio a gosod targedau ar gyfer y 10 mlynedd nesaf.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Evans fod y cyngor yn parhau i wneud ei orau glas i fwrw ymlaen â'i ymrwymiad i deithio cynaliadwy.

Rydym yn gweithio'n agos gyda phartneriaid a Llywodraeth Cymru i nodi meysydd newydd lle bydd darpariaeth ychwanegol yn fuddiol, nid yn unig ar hyd y rhwydwaith ffyrdd strategol, ond hefyd mewn cyrchfannau ac ar gyfer mentrau penodol fel y 'Deg Tref’. Bwriad ein e-Feiciau yw cefnogi teithio mwy cynaliadwy yng nghanol ein trefi, yn ogystal â lleihau allyriadau carbon a gwella ansawdd aer canol trefi. Bydd hyn yn cyfrannu at well diogelwch ar y ffyrdd a lleihau traffig cerbydau. Ac rydym eisoes yn gwneud gwell defnydd o'r dechnoleg drwy ganiatáu i staff weithio gartref a chyfarfod ar-lein i leihau'r angen am deithio.”

Dywedodd y Cynghorydd Ann Davies, yr Aelod Cabinet dros newid yn yr hinsawdd, fod buddsoddi mewn teithio cynaliadwy yn chwarae rhan bwysig yn ymdrechion yr awdurdod i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Dywedodd:

Mae'n rhaid i ni edrych ar ein dull cyfan, felly er mwyn i ddefnydd cerbydau trydan dyfu, mae angen i'r seilwaith fod ar waith. Rydym wedi cyflawni cymaint yn barod ond rydym yn cydnabod bod gennym lawer mwy i'w wneud – dyna pam rydym wedi lansio Prosiect Zero Sir Gâr i ysgogi ein hymdrechion a sicrhau bod pawb yn chwarae rhan yn ein helpu i gyflawni carbon sero-net.”