Parcio ychwanegol i geir ym Mhentywyn a chadeiriau olwyn sy'n addas i'r traeth

7 diwrnod yn ôl

Cyn hir, bydd ymwelwyr â Thraeth Pentywyn yn gallu mwynhau mannau parcio ychwanegol i geir a chadeiriau olwyn sy'n addas i'r traeth.

Mae 30 a mwy o leoedd parcio ychwanegol yn cael eu gosod wrth ymyl y maes parcio presennol sydd â 90 o leoedd ar ôl i Gyngor Sir Caerfyrddin sicrhau cyllid o bron i £128k drwy gyfrwng rhaglen Y Pethau Pwysig gan Lywodraeth Cymru.

Bydd yr arian hefyd yn talu am bum cadair olwyn sy'n addas i’r traeth ac yn addas i oedolion a phlant eu defnyddio, bydd hyn yn eu galluogi i gymryd rhan mewn gweithgareddau ar y traeth.

Mae traeth tywodlyd wyth milltir o hyd Pentywyn yn enwog ac wedi denu ymwelwyr sydd ar eu gwyliau ers cenedlaethau. Yn ogystal â bod yn fan deniadol i'r rhai sy'n cael gyrru'n gyflym, un fantais unigryw sydd gan y traeth yw bod hawl gennych o hyd i yrru car arno. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae'r gyrchfan wedi elwa ar raglen adfywio gan Gyngor Sir Caerfyrddin sy’n cynnwys Prosiect Denu Pentywyn sydd ar fin cael ei gwblhau.

Bydd y datblygiad enghreifftiol, sydd hefyd ar Lwybr Arfordir Cymru, yn darparu llety gwyliau pwrpasol newydd gyda hyd at 42 o welyau a chaffi â 76 o seddi gyda rhagor o seddi yn yr awyr agored.

Bydd y datblygiad newydd hwn yn cyd-fynd â nifer o fuddsoddiadau sydd eisoes wedi'u cwblhau, gan gynnwys promenâd di-draffig 500m o hyd sy'n edrych dros y traeth ac sy'n rhoi mynediad rhwydd iddo, canolfan fasnachol (Canolfan Parry Thomas) sy'n wynebu'r traeth gyda phob uned wedi’i gosod ac sy’n cynnwys busnesau megis llogi caiacau, hufen iâ a choffi, a bwyty Asiaidd hynod boblogaidd ar y llawr cyntaf.

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd y Cyngor a'r Aelod Cabinet dros Adfywio:

Mae'r gyrchfan fel cynifer o ardaloedd eraill yn Sir Gaerfyrddin wedi cael blwyddyn brysur iawn gydag ymwelwyr ar ôl codi’r cyfyngiadau symud felly rydym wrth ein bodd ein bod wedi sicrhau'r cyllid hwn a fydd yn hyrwyddo Pentywyn fel cyrchfan gwyliau mawr ac yn cryfhau economi'r ardal ymhellach a darparu swyddi y mae mawr eu hangen.”

Dywedodd Vaughan Gething, Gweinidog yr Economi:

Yn dilyn yr haf prysur a gawsom yma yng Nghymru, rydym wedi gweld y rhan bwysig y mae amwynderau twristiaeth lleol yn ei chwarae o ran sicrhau bod taith yn un gofiadwy. Yn aml, nid yw'r cyfleusterau hyn yn cael eu gwerthfawrogi ond maent yn rhan bwysig o brofiadau pobl pan fyddant yn ymweld â Chymru ac maent hefyd o fudd i'r rhai sy'n byw yn yr ardal. Rwy'n falch iawn ein bod yn gallu cefnogi'r prosiect hwn a fydd yn gwella profiad ymwelwyr yn yr ardal."