Y Cyngor yn adolygu ei fannau a'i nodweddion awyr agored naturiol

7 diwrnod yn ôl

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn gweithio ar strategaeth newydd i ddatblygu nodweddion a mannau awyr agored naturiol yn y sir wrth iddo weithio i fod yn awdurdod carbon sero erbyn 2030.

Mae'r strategaeth yn canolbwyntio ar wyth tref, sef Llanelli, Caerfyrddin, Rhydaman/Cross Hands, Sanclêr, Castellnewydd Emlyn, Cydweli, Cwmaman a Llanymddyfri.

Gelwir y rhwydwaith o fannau a choridorau naturiol a lled-naturiol sydd rhwng ein trefi a'n pentrefi, ac sy'n mynd drwyddynt, yn Seilwaith Gwyrdd a Glas.

Gallai hyn gynnwys mannau agored fel parciau, gerddi preifat, rhandiroedd, coetir, gwrychoedd, cynefinoedd arfordirol, yn ogystal â llwybrau troed, llwybrau beicio a chyrsiau dŵr.

Gwahoddir pobl i roi eu barn fel y gall y cyngor nodi a blaenoriaethu cyfleoedd ar gyfer dyfodol y rhwydwaith.

Mae map rhyngweithiol hefyd i amlygu cryfderau, gwendidau a'r prif gyfleoedd ar draws yr wyth tref.

Bydd yr holl adborth yn cael ei ystyried ac yn rhan o'r strategaeth.

Dywedodd y Cynghorydd Mair Stephens, Aelod Cabinet Cyngor Sir Caerfyrddin dros Gynllunio:

Ein nod yw nodi'r seilwaith gwyrdd a glas presennol yn Sir Gaerfyrddin, yr heriau y mae pob tref yn eu hwynebu a'r cyfleoedd i wella'r rhwydwaith o'u cwmpas. Mae'r seilwaith gwyrdd a glas yn cynnig amrywiaeth o fanteision sy'n bwysig i bobl a'r cymunedau ehangach y maent yn byw ynddynt. Gall gynnig lleoedd o ansawdd uchel i gymuned ddod at ei gilydd, i wirfoddoli, i chwarae ac ar gyfer addysg. Gall hefyd chwarae rhan hanfodol wrth fynd i'r afael â heriau iechyd a llesiant ac mae tystiolaeth gynyddol sy'n ei gysylltu â gwelliannau o ran iechyd corfforol ac iechyd meddwl. Bydd hefyd yn ystyried sut y gallwn wneud mwy o le ar gyfer natur a chynyddu gwerth mannau agored i fioamrywiaeth gyda blodau gwyllt neu laswelltir sy'n llawn rhywogaethau, gan gynyddu gwytnwch ecosystemau, neu drwy adfer coridorau afonydd. Mae'r seilwaith yn arf pwysig i hybu economïau lleol a photensial tref o ran twristiaeth.”

Os oes gennych ddiddordeb mewn cyflwyno eich barn erbyn 30 Tachwedd, ewch i https://carmarthenshire-gbi-strategy-eng-luc.hub.arcgis.com/

Bythefnos yn ôl, lansiodd y cyngor ymgyrch newydd, sef Prosiect Zero Sir Gâr, i gyd-fynd â COP26 – uwchgynhadledd fyd-eang ar gyfer gweithredu er budd yr hinsawdd – sy’n tynnu sylw at yr ymdrechion sy'n cael eu gwneud i fod yn garbon niwtral. Mae'r ymgyrch yn tynnu sylw at yr hyn y mae'r cyngor yn ei wneud wrth iddo weithio tuag at fod yn awdurdod carbon sero-net erbyn 2030.

Dywedodd y Cynghorydd Ann Davies, Aelod Cabinet y cyngor dros Newid yn yr Hinsawdd:

Mae ein seilwaith glas a gwyrdd yn chwarae rhan bwysig wrth gyflawni hyn a, drwy ddatblygu'r strategaeth hon, bydd yn ein helpu i nodi a blaenoriaethu unrhyw ardaloedd y gellir eu gwella.”