Y Cyngor yn cael ei gydnabod am ei waith ar gam-drin domestig

8 diwrnod yn ôl

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cael ei gydnabod unwaith eto am ei waith i fynd i'r afael â cham-drin domestig.

Mae wedi ennill statws achrededig Rhuban Gwyn y DU am yr eildro a bydd adrannau'n parhau i weithio i godi ymwybyddiaeth o gam-drin domestig ac yn cyfrannu at y gwaith o ddod â thrais gan ddynion yn erbyn menywod i ben. 

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf dywedodd bron i 2,880 o bobl yn Sir Gaerfyrddin eu bod yn dioddef cam-drin domestig.

Mae ymgyrch y Rhuban Gwyn yn fenter fyd-eang sy'n annog pobl, yn enwedig dynion a bechgyn, i weithredu'n unigol ac ar y cyd ac i newid yr ymddygiad a'r diwylliant sy'n arwain at gamdriniaeth a thrais.

Mae cam-drin domestig yn effeithio ar y ddau ryw, ac mae'r nifer fwyaf o ddigwyddiadau treisgar yn cynnwys dynion yn erbyn menywod.

I ddangos ymrwymiad y Cyngor bydd Neuadd y Sir yng Nghaerfyrddin yn cael ei goleuo'n borffor ar Ddiwrnod y Rhuban Gwyn ar 25 Tachwedd a bydd baneri'r Rhuban Gwyn yn hedfan yn adeiladau'r Cyngor yn Llanelli a Rhydaman.

Bydd neges hefyd yn cael ei hargraffu ar slipiau cyflog y staff yn eu cyfeirio at ddulliau cymorth.

Dywedodd y Cynghorydd Ann Davies, Aelod Cabinet Cyngor Sir Caerfyrddin dros Gymunedau a Materion Gwledig a Chadeirydd y Bartneriaeth Cymunedau Mwy Diogel: “Rwy'n falch ein bod unwaith eto wedi llwyddo i gael achrediad yn sgil yr ymgyrch a’n bod yn cael cydnabyddiaeth am y gwaith rydym wedi'i wneud a hefyd yn bwriadu ei wneud yn y dyfodol yn rhan o'n hymrwymiad i ddod â thrais yn y cartref i ben. Mae'r ffigurau yn ystod y 12 mis diwethaf yn dal i fod yn rhy uchel a'r rheiny sydd wedi codi llais a gofyn am gymorth. Ers y pandemig mae cynnydd sylweddol yn nifer yr atgyfeiriadau felly mae'n hanfodol ein bod yn gwneud beth bynnag y gallwn i annog pobl i beidio ag aros yn dawel ac i siarad ac i geisio cymorth.”

Mae cymorth a chyngor ar gael i unrhyw un y mae cam-drin domestig yn effeithio arno drwy ffonio Byw Heb Ofn ar 0808 80 10 800.

I gael cyngor yn lleol gallwch gysylltu â Threshold (Llanelli) drwy ffonio 01554 752 422; Calan DVS (Rhydaman) drwy ffonio 01269 597 474, neu Wasanaeth Cam-drin Domestig Caerfyrddin (CarmDAS) drwy ffonio 01267 238 410, sy'n rhoi cymorth i ddynion ac i fenywod rhwng 9am a 5pm.

Gellir gweld rhagor o wybodaeth am yr ymgyrch ar wefan y Rhuban Gwyn.