Golwg gyntaf ar y cynlluniau i ailwampio gorsaf fysiau Caerfyrddin a chodi cysgodfannau bysiau â tho gwyrdd

12 diwrnod yn ôl

Mae pobl yn cael y cyfle i helpu i lunio’r gwaith o ailwampio gorsaf fysiau canol tref Caerfyrddin.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin, gan weithio gyda'r grŵp peirianneg trafnidiaeth Atkins, wedi sicrhau cyllid i wella'r orsaf fysiau yn Heol Las.

Mae adborth yn sgil ymchwiliadau ac arolygon defnyddwyr yn dangos bod y cysgodfannau bysiau presennol yn rhy fach ac nad ydynt yn darparu digon o gysgod i deithwyr sy'n aros.

Mae dwy gysgodfan ddi-dor newydd yn cael eu codi yn lle'r rhain i ddiogelu pobl yn well rhag y tywydd ynghyd â gosod canopïau 'to gwyrdd' i helpu i ddal carbon a denu gwenyn ac ieir bach yr haf.

Bydd angen cael gwared â nifer fach o oestrwydd sy'n cael eu cyfyngu gan y cysgodfannau presennol, ond bydd amrywiaeth mwy o goed newydd a llwyni addurnol yn cael eu plannu i wneud iawn am hynny ac ychwanegu mwy o wyrddni i ardal Heol Las.

Bydd gwelliannau pellach yn cynnwys ehangu'r llain ganol a gwella tirwedd yr ardal er mwyn dod â phobl yn nes at siopau a busnesau cyfagos.

Mae'r cyngor ac Atkins bellach yn gofyn am farn y cyhoedd i'w helpu i lunio cynigion dylunio terfynol.

Gwahoddir aelodau o'r cyhoedd, busnesau a rhanddeiliaid canol y dref, gweithredwyr a defnyddwyr trafnidiaeth gyhoeddus, ac unrhyw un arall sydd â diddordeb yn y cynllun, i roi adborth ar y cynlluniau a gofyn cwestiynau am y cynllun.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, sef yr Aelod Cabinet dros yr Amgylchedd:

Mae annog pobl i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus ac opsiynau teithio cynaliadwy yn brif flaenoriaeth i'r cyngor.
“Bydd y gwelliannau hyn nid yn unig yn gwella'r orsaf fysiau ond hefyd yn cefnogi ein hymrwymiad i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd drwy gyflwyno mwy o seilwaith gwyrdd, helpu i ddal allyriadau carbon a denu amrywiaeth o fywyd gwyllt.
“Mae'r gwaith yn cyd-fynd â gwelliannau eraill yng nghanol y dref i annog pobl i fynd i'r dref a darparu mwy o le diogel i bobl a busnesau fel rhan o'n cynllun adfer economaidd ar ôl Covid-19.
“Fel rhan o'r gwaith hwn bydd angen cael gwared ag ychydig o goed bach sy'n cael eu cyfyngu ar hyn o bryd, ond rydym yn edrych ymlaen at gyflwyno’r cysgodfannau bysiau cyntaf â tho gwyrdd yn y sir i Gaerfyrddin a phlannu mwy o goed nag yr ydym yn cael gwared â nhw i ddal mwy o allyriadau carbon nag y gall yr orsaf fysiau bresennol eu dal.”

Disgwylir i'r gwaith adeiladu ddechrau ym mis Ionawr a bydd yn cymryd tua thri mis i gwblhau'r gwaith.

Bydd y cyngor ac Atkins yn gweithio gyda busnesau lleol i sicrhau bod y gwaith yn amharu cyn lleied â phosibl arnynt yn ystod oriau dosbarthu nwyddau a chyfnodau prysur, a bydd mynediad i fannau parcio a llwytho ar gael drwy gydol y gwaith.

Bydd arwyddion a gwybodaeth yn cael eu gosod ymlaen llaw ac yn ystod y gwaith i ailgyfeirio bysiau a theithwyr i arosfannau dros dro gerllaw yn Heol Awst, ger tafarn y Rose and Crown.

Dyddiad gorffen: 16 Ionawr, 2022