Cronfa Argyfwng Ardrethi Annomestig Covid-19

10 diwrnod yn ôl

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno cynllun grant 'Cronfa Argyfwng Ardrethi Annomestig' i gefnogi busnesau gyda'u llif arian uniongyrchol a'u helpu nhw i oroesi canlyniadau economaidd y cyfyngiadau ychwanegol sydd eu hangen i reoli lledaeniad Covid-19 rhwng 26 Rhagfyr 2021 a 14 Chwefror 2022.

Mae Llywodraeth Cymru wedi penderfynu ar y meini prawf cymhwysedd ar gyfer y cynllun grant ac wedi gofyn i gynghorau lleol weinyddu'r grantiau ar ei rhan.

Yn dibynnu ar werth ardrethol y safle, bydd busnesau cymwys yn gallu gwneud cais am un o'r grantiau canlynol.­

Grant A 

Taliad grant ariannol o £2,000 ar gyfer busnesau lletygarwch, manwerthu, twristiaeth a hamdden (a'u cadwyni cyflenwi) sy'n meddiannu safle sy'n gymwys i gael Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach (SBRR).

Bydd Grant A hefyd yn berthnasol i dalwyr ardrethi sy'n gymwys i gael rhyddhad elusennol a rhyddhad Clybiau Chwaraeon Amatur Cymunedol (CASC), sy'n gweithredu yn y sectorau lletygarwch, manwerthu, twristiaeth, a hamdden sy'n meddiannu eiddo â gwerth ardrethol o hyd at £12,000. Hefyd, gall cyrff nid-er-elw sy'n gweithredu yn y sectorau hyn ac sy'n cael rhyddhad ardrethi dewisol fod yn Cronfa Argyfwng Ardrethi Annomestig Covid-19gymwys.

Gall yr un talwr ardrethi gael Grant A ar gyfer uchafswm o ddau eiddo ym mhob awdurdod lleol yn unig.

Grant B

Taliad grant ariannol o £4,000 ar gyfer busnesau lletygarwch, manwerthu, twristiaeth a hamdden (a'u cadwyni cyflenwi) sy'n meddiannu safle â gwerth ardrethol rhwng £12,001 a £51,000.

Bydd Grant B hefyd yn berthnasol i dalwyr ardrethi sy'n gymwys i gael rhyddhad elusennol a rhyddhad Clybiau Chwaraeon Amatur Cymunedol (CASC), sy'n gweithredu yn y sectorau lletygarwch, manwerthu, twristiaeth a hamdden sy'n meddiannu eiddo â gwerth ardrethol rhwng £12,001 a £51,000. Hefyd, gall cyrff nid-er-elw sy'n gweithredu yn y sectorau hyn ac sy'n cael rhyddhad ardrethi dewisol fod yn gymwys.

Grant C

Taliad grant ariannol o £6,000 ar gyfer busnesau lletygarwch, manwerthu, twristiaeth a hamdden sy'n meddiannu safle â gwerth ardrethol rhwng £51,001 a £500,000. 

Mae Grant C ar gael i sefydliadau nid-er-elw sy'n meddiannu eiddo lletygarwch, manwerthu, twristiaeth a hamdden sy'n gymwys.

Pwy sy'n gymwys i wneud cais am y grant hwn?

Os byddant yn bodloni'r holl feini prawf cymhwysedd canlynol, bydd hawl i daliad grant gan fusnesau manwerthu, lletygarwch, hamdden a thwristiaeth a'u cadwyni cyflenwi yr effeithiwyd arnynt gan y cyfyngiadau a gyflwynwyd yn Rhagfyr 2021 ac sy'n agored i dalu ardrethi busnes.

 • Mae'n rhaid bod y safle a feddiannir gan y busnes ar y rhestr Ardrethi Annomestig ar 1 Medi 2021.
 • Mae'n rhaid bod y safle wedi cael ei feddiannu gan y talwr ardrethi ar 30 Tachwedd 2021.
 • Mae'n rhaid bod y busnes wedi bod yn masnachu hyd at 13 Rhagfyr 2021 a bod disgwyl iddo fasnachu hyd at 14 Chwefror 2022.
 • Rhaid i'r ymgeisydd gadarnhau na fydd unrhyw ddiswyddiadau'n cael eu gwneud yn ystod cyfnod y cyllid hyd at 14 Chwefror 2022.
 • Rhaid i'r ymgeisydd gadarnhau y bydd y busnes yn cydymffurfio â holl reoliadau a chanllawiau Llywodraeth Cymru i ddiogelu eu staff a'r cyhoedd.
 • Rhaid i'r ymgeisydd gadarnhau nad yw swm y grant a ddarperir yn fwy na swm y refeniw a grëir gan y busnes hwn y flwyddyn.
 • Rhaid i'r ymgeisydd gadarnhau na fyddai derbyn y grant yn torri unrhyw reolau cymhorthdal y wladwriaeth (cyfrifoldeb y busnesau yw sicrhau na chaiff y rheolau cymhorthdal eu torri).

Llety hunan-arlwyo

Mae Llywodraeth Cymru wedi penderfynu na fydd llety hunan-arlwyo yn gymwys i gael y grant oni bai bod un o'r meini prawf canlynol yn cael ei fodloni:

 • bod y llety hunan-arlwyo yn gallu darparu ar gyfer 30 o bobl neu fwy
 • bod y llety hunan-arlwyo yn cael ei ystyried yn ganolfan addysg awyr agored.

Busnesau'r gadwyn gyflenwi 

Bydd busnesau sy'n gweithredu yn y cadwyni cyflenwi ar gyfer y sectorau manwerthu, lletygarwch, hamdden a thwristiaeth yn gymwys ar gyfer y grantiau hyn os gallant ddangos bod mwy na 40% o ostyngiad mewn trosiant o ganlyniad i'r cyfyngiadau ychwanegol ar waith rhwng 13 Rhagfyr 2021 a 14 Chwefror 2022, o gymharu â'r un cyfnod yn 2019 / 2020 (neu os oedd busnes newydd wedi'i sefydlu ar ôl y dyddiad hwnnw, ym mis Medi / Tachwedd 2020).

Busnesau / safleoedd nad ydynt yn gymwys ar gyfer y grantiau hyn.

Mae Llywodraeth Cymru wedi penderfynu y bydd safleoedd sydd wedi'u heithrio rhag bod yn gymwys i'r cynllun Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch presennol, yn cael eu heithrio rhag bod yn gymwys i gael y grant hwn. Er enghraifft: Ni fydd sefydliadau hapchwarae sydd fel arfer yn cyfyngu mynediad i bobl 18 oed a hŷn ac sydd a) heb hawl i Ryddhad Ardrethi i Fusnesau Bach a b) lle gamblo yn hytrach na difyrrwch yw'r brif weithgaredd, yn gymwys i gael cymorth grant. Ni fydd gwasanaethau ariannol (fel banciau a chymdeithasau adeiladu) a gwasanaethau meddygol (fel milfeddygon a deintyddion) yn gymwys.

Sut mae gwneud cais?

Gallwch wneud cais am y grant ar-lein. Bydd angen y wybodaeth ganlynol arnoch i gwblhau'r ffurflen gais hon:

 • Enw'r busnes
 • Cyfeiriad y busnes
 • Math o fusnes
 • Nifer y gweithwyr
 • Manylion banc

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 5:00pm 14 Chwefror 2022.

Gwneud cais i'r Gronfa Argyfwng Ardrethi Annomestig