Gwaith yn dechrau ar ysgol gynradd newydd gwerth £8.25 miliwn ym Mhen-bre

10 diwrnod yn ôl

Mae gwaith adeiladu wedi dechrau ar ysgol gynradd newydd sy'n werth £8.25 miliwn ar gyfer Pen-bre.

Mae adeilad newydd yr ysgol yn cael ei adeiladu ar y maes hamdden/cae chwarae yn union gerllaw safle presennol yr ysgol ar Heol Ashburnham.

Bydd yn darparu cyfleusterau addysgu o safon uchel i wella'r profiad dysgu cyffredinol i ddysgwyr, yn ogystal â bod o fudd i'r gymuned leol.

Bydd lle i 270 o ddisgyblion cynradd a 30 o ddisgyblion meithrin yn yr ysgol newydd, a bydd yn cynnwys cyfleuster Dechrau'n Deg sydd ar hyn o bryd mewn ystafell ddosbarth symudol ar safle'r ysgol bresennol.

Dywedodd Helen Jacob, Pennaeth yr Ysgol:

Rydym yn edrych ymlaen at gael ein hadeilad ysgol newydd sbon ym Mhen-bre lle y gallwn ddarparu cyfleoedd a phrofiadau addysgol o safon ar gyfer ein plant.
"Mae pawb yn llawn cyffro am ddysgu mewn ysgol fodern, bwrpasol a fydd yng nghalon y gymuned."

Mae'r prosiect yn rhan o Raglen Moderneiddio Addysg Cyngor Sir Caerfyrddin a'i nod yw sicrhau bod pob plentyn yn y sir yn gallu manteisio ar adeiladau a chyfleusterau o'r radd flaenaf. 

Mae'n cael ei ariannu ar y cyd gan Lywodraeth Cymru drwy ei menter Ysgolion yr 21ain Ganrif.

Mae'r adeilad ysgol newydd wedi cael ei ddylunio gan benseiri'r Cyngor ac mae'r gwaith yn cael ei gyflawni gan y contractwr lleol TRJ Ltd.

Disgwylir i'r gwaith gael ei gwblhau erbyn tymor yr hydref yn 2023.

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod Cabinet dros Addysg a Gwasanaethau Plant:

Rwyf wrth fy modd bod y gwaith adeiladu wedi dechrau ar yr ysgol newydd ar gyfer cymuned Pen-bre. Mae ei hadeiladu ar y maes hamdden cyfagos yn golygu y gallwn darfu cyn lleied â phosibl.
"Mae'r cyngor wedi ymroi i fuddsoddi yn nyfodol ein plant, a bydd yr adeilad ysgol newydd yn darparu'r cyfleusterau addysgol gorau oll i ddisgyblion a staff, ac adeilad sy'n addas i ddysgu ac addysgu yn yr 21ain ganrif.”

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Shepardson, yr Aelod Lleol:

Rwy'n falch iawn ein bod yn dechrau ar Ysgol Gynradd newydd Pen-bre. Bydd y cyfleuster, a fydd yn cael ei gwblhau'r flwyddyn nesaf, yn darparu cyfleusterau addysgu o'r radd flaenaf i'n plant ym Mhen-bre a bydd yn caniatáu i'n plant gael eu haddysgu mewn amgylchedd modern a chroesawgar.
“Rwy'n ddiolchgar i dîm Rhaglen Moderneiddio Addysg yr adran Addysg a Chabinet yr awdurdod am eu diwydrwydd a'u gwaith caled i sicrhau bod y gwaith o gwblhau'r ysgol newydd yn cael ei wireddu.”

Hyd yn hyn, mae'r Rhaglen Moderneiddio Addysg wedi buddsoddi dros £300 miliwn yn ysgolion Sir Gaerfyrddin, gan gynnwys adeiladu 12 ysgol gynradd newydd, 2 ysgol uwchradd newydd, a 48 prosiect ailwampio a helaethu.