Teyrngedau i Ddirprwy Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Mair Stephens

13 diwrnod yn ôl

Mae teyrngedau wedi'u rhoi i'r Cynghorydd Mair Stephens, Dirprwy Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin, yn dilyn y newyddion trist iawn am ei marwolaeth.

Bu farw'r Cynghorydd Stephens, a oedd yn arwain y Grŵp Annibynnol o gynghorwyr sir, ddydd Sul Ionawr 9 2022, ar ôl brwydr ddewr yn erbyn salwch.

Wrth arwain y teyrngedau, dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd y Cyngor, y byddai colled mawr a byddai'n cael ei chofio.

Roedd y Mair roeddem i gyd yn ei hadnabod ac yn ei gwerthfawrogi yn ddiwyd, yn drylwyr, ac yn rhoi sylw anhygoel i bob manylyn. Roedd Mair yn rhoi popeth bob amser, boed hynny yn ei gwaith fel Cynghorydd dros Lanismel, ei gwaith gwirfoddol, neu yn wir ei bywyd teuluol.
"Mae wedi bod yn Gynghorydd trylwyr a chydwybodol dros Lanismel ers blynyddoedd lawer, ac wedi gwasanaethu fel aelod o'r Cabinet ar gyfer sawl gweinyddiaeth, gan ddod â'r un ymrwymiad hwnnw i waith caled i'w gwahanol rolau yn y Cabinet.  Mae wedi gwasanaethu fel dirprwy abl i mi dros y saith mlynedd diwethaf, ac roedd yn gwbl ymroddedig a chefnogol yn y rôl honno, fel yr oedd hi fel Arweinydd y Grŵp Annibynnol.
"Mae'r newyddion am ei marwolaeth wedi torri ein calonnau ni, fel cydweithwyr a chyd-gynghorwyr Mair. Bydd yn gadael bwlch mawr iawn ond byddwn ni hefyd yn cofio amdani bob amser."

Etholwyd y Cynghorydd Stephens, o Lan-saint, i Gyngor Sir Caerfyrddin yn 2004 fel aelod dros ward Llanismel, a oedd yn cynnwys cymunedau Llandyfaelog, Glanyfferi, Llan-saint, Cwmffrwd a Bancycapel.

Am flynyddoedd lawer, a hyd nes ei marwolaeth, bu'n gwasanaethu ar Gabinet y Cyngor, a hi oedd yn gyfrifol am fusnes a thrawsnewid y Cyngor, cynllunio strategol, adnoddau dynol a hyfforddiant, TGCh, archwilio a rheoli perfformiad.

Yn ogystal â gwasanaethu'r Cyngor Sir, bu'r Cynghorydd Stephens yn aelod o Gyngor Cymuned Llandyfaelog am dros 40 mlynedd a bu'n Gadeirydd Cenedlaethol Cymdeithas Cynghorau Bro a Thref Cymru. Yn ystod y cyfnod hwnnw bu'n allweddol o ran ffurfio Un Llais Cymru, gan ddwyn ynghyd yr holl sefydliadau oedd yn cynrychioli cynghorau tref a chymuned yng Nghymru.

Bu hefyd yn cynrychioli cynghorau cymuned a thref ar Gyngor Partneriaeth y Cynulliad Cenedlaethol ac yn Ysgrifennydd Cymdeithas Amaethyddol a Garddwriaethol Llandyfaelog.

Un o'r pethau roedd fwyaf angerddol drosto oedd Sefydliad y Merched, a bu'n drefnydd dros Sir Gaerfyrddin ac yn Gadeirydd Pwyllgor Ffederasiynau Cymru Sefydliad y Merched.

Roedd y Cynghorydd Stephens yn ymgyrchydd cryf dros wirfoddoli a chefnogi'r rhai mewn angen, a gwasanaethodd ar Gyngor Defnyddwyr Cymru ac ar Fwrdd Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru.

Yn Sir Gâr, hi wnaeth ysgogi Apêl Teganau Nadolig y sir, ac roedd wrth ei bodd â haelioni a charedigrwydd pobl leol tuag at apêl 2021, pryd bu'n goruchwylio'r gwaith o gasglu a dosbarthu dros 7,500 o anrhegion i dros 1,200 o blant.

Dywedodd Wendy Walters, Prif Weithredwr Cyngor Sir Caerfyrddin:

Byddaf i'n bersonol a'r tîm cyfan yn gweld eisiau Mair yn fawr iawn. Bydd gyda ni atgofion melys iawn o weithio gyda Mair, ac ar ran yr holl swyddogion a weithiodd yn agos gyda Mair, rydym yn cydymdeimlo o waelod calon â'i theulu, ac yn gobeithio bydd ein geiriau yn ffordd fach o'u cysuro a'u cefnogi ar adeg mor drist."

Mae'r baneri yn adeiladau'r Cyngor Sir wedi eu gostwng i hanner y mast fel arwydd o barch yn dilyn ei marwolaeth.