• Hepgor gwe-lywio
  • English

Creu cyfleoedd trwy adfywio canol y dref

Caiff cynnydd da ei wneud yn y gwaith o adfywio dau adeilad yng Nghanol Tref Llanelli, a brynwyd gan Gyngor Sir Caerfyrddin fel rhan o'i raglen Stryd Cyfleoedd.

Sicrhaodd tîm datblygu economaidd y Cyngor gyllid trwy Gronfa Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid Llywodraeth Cymru er mwyn helpu i brynu sawl eiddo.

Mae'r gwaith yn dod ymlaen yn dda yn rhif 10 a 12 Stryd Stepney, lle caiff dwy uned siop newydd eu datblygu ar y llawr gwaelod, a phedwar fflat dwy ystafell wely uwchben.

Mae'r contractwyr lleol Lloyd & Gravell Ltd wedi bod ar y safle ers ychydig fisoedd, gan fynd â'r adeiladau'n ôl i'w cragen a'u trawsnewid er mwyn iddynt fod yn barod yn yr haf.

Bydd yr unedau adwerthu yn agor cyfleoedd newydd i fusnesau sydd am fasnachu yng Nghanol Tref Llanelli, a bydd y fflatiau uwchben yn darparu gofod byw o ansawdd uchel i denantiaid.

Mae'r gwaith adeiladu hefyd wedi helpu i ddiogelu swyddi a hyfforddiant i bobl yn y diwydiant adeiladu.

Mae'r cwmni Lloyd & Gravell Ltd, a leolir yn Llanelli a Phont-henri, wedi bod mewn cyswllt agos â thîm datblygu economaidd y cyngor i sicrhau fod y datblygiad yn cefnogi gwaith lleol - sydd yn elfen allweddol o'r cyllid Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid.

Mae nifer o bobl wedi bod yn gweithio gyda'r cwmni i gael profiad a hyfforddiant, gydag un ohonynt oddi ar hynny wedi cael ei gyflogi fel gweithiwr safle.

Dywedodd Kevin Gravell, Cyfarwyddwr y Cwmni: “Rydym yn falch o gael gweithio gyda'r cyngor i wella Canol Tref Llanelli, ac i gynnig cyfleoedd hyfforddiant a chyflogaeth i bobl leol.

“Daeth Kalumn Evans atom ar leoliad gwaith pythefnos o hyd trwy raglen hyfforddiant cyflogaeth LIFT y cyngor, ac roedd yn gymaint o gaffaeliad i'r tîm fel y cynigiom waith iddo.

“Fel rhan o'r buddion cymunedol ychwanegol, roeddem hefyd yn gallu cefnogi digwyddiad ‘rhowch gynnig arni’ ar gampws Coleg Sir Gâr yn Rhydaman i annog pobl i ymuno â'r diwydiant adeiladu.”   

Dywedodd Carl Sargeant, Ysgrifennydd Cymunedau a Phlant Llywodraeth Cymru: "Yn ogystal â gwella ymddangosiad canol y dref i greu amgylchedd lle gall busnesau bach ffynnu, bydd cyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer y prosiect hwn yn creu cyfleoedd gwaith a hyfforddiant ac yn rhoi hwb i'r cyflenwad tai. Mae'r prosiect hwn yn enghraifft ardderchog o'r modd y mae cyllid adfywio yn cefnogi gwelliannau pwysig a fydd o fudd i gymunedau cyfan.”

Diweddarwyd y Dudalen ar: 16/03/2017 (16:33)