• Hepgor gwe-lywio
  • English

Cynllun rhyddhad ardrethi newydd i fanwerthwyr

Mae'r Cyngor Sir wedi cytuno i fabwysiadu cynllun rhyddhad ardrethi busnes Llywodraeth Cymru, sydd gwerth oddeutu £488,000 ar gyfer talwyr ardrethi sy'n gymwys yn Sir Gaerfyrddin.

Gallai siopau, tafarnau, bwytai a chaffis yng nghanol trefi fod yn gymwys i wneud cais am ostyngiad o ran ardrethi busnes o dan y cynllun, a sefydlwyd er mwyn cefnogi'r rheiny sydd wedi gweld cynnydd yn eu hardrethi o ganlyniad i ailbrisiad 2017 gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio.

Cytunodd Bwrdd Gweithredol y Cyngor i fabwysiadu'r cynllun yn ei gyfarfod yr wythnos hon.

Nid oes yn rhaid i gynghorau gymeradwyo'r rhyddhad ond gallant ddewis gwneud hynny os yw'n cefnogi'r amcanion ehangach ar gyfer yr ardal leol.

Bellach bydd y Cyngor yn gallu cynnig dwy haen o ryddhad ar gyfer busnesau presennol - yr haen gyntaf ar gyfer y rheiny sydd â gwerth ardrethol o rhwng £6,001 a £12,000 ar gyfer blwyddyn ariannol 2017-18 ac sydd eisoes yn derbyn Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bach neu Ryddhad Trosiannol.

Bydd yr ail haen yn berthnasol i fanwerthwyr y mae eu heiddo â gwerth ardrethol o rhwng £12,001 a £50,000 ar gyfer blwyddyn ariannol 2017-18 ac sydd heb fod yn cael unrhyw fath o ryddhad ardrethi ac y mae eu hardrethi wedi cynyddu.

Ni fydd safleoedd yn gymwys os ydynt yn wag, yn anhygyrch i'r cyhoedd, wedi'u lleoli mewn datblygiad y tu allan i'r dref neu'n elusen sydd eisoes yn gymwys i gael rhyddhad.

Ni fydd eiddo gwag sy'n cael eu llenwi ar ôl 1 Ebrill, 2017 a thalwyr ardrethi sy'n defnyddio safleoedd sydd â Gwerth Ardrethol o fwy na £50,000 yn gymwys i gael rhyddhad ardrethol.

Diweddarwyd y Dudalen ar: 19/04/2017 (11:38)