• Hepgor gwe-lywio
  • English

Croesawu dedfryd twyllwr harnais ffug

Mae tîm Safonau Masnach wedi croesawu'r ddedfryd a roddwyd i ddyn o Ben-bre a gafodd ei farnu'n euog o werthu harneisiau rasio ceir ffug a allai achosi marwolaeth.

Roedd Cyngor Sir Caerfyrddin wedi erlyn Finbar Hannaford, 22 oed, ar ôl darganfod ei fod yn gwerthu harneisiau rasio ffug drwy eBay a Facebook a oedd yn cynnwys enwau brand megis Sabelt, Sparco a Takata, a allai achosi marwolaeth neu anafiadau difrifol i'w gwsmeriaid.

Cafodd ei ddedfrydu yn Llys y Goron Abertawe ar 11 Mai o dan adran 9 Deddf Twyll 2006, lle cafodd ddedfryd o 18 mis o garchar wedi'i ohirio, gorchymyn i gyflawni 150 awr o waith heb dâl, a chyfrannu £1,000 tuag at gostau'r erlyniad.

Dywedodd Cofiadur y Llys Christopher Clee CF fod Hannaford wedi osgoi dedfryd o garchar yn syth o drwch blewyn, wrth ystyried y ffaith ei fod wedi parhau i werthu ar ôl cael rhybudd am y goblygiadau diogelwch, nodwedd a oedd wedi dwysau'r drosedd.

Daeth difrifoldeb y perygl i'w gwsmeriaid i'r amlwg pan aeth swyddogion Safonau Masnach ati i brofi'r harnais fel rhan o'r ymchwiliad.

Roedd swyddogion Safonau Masnach mor bryderus am fethiant 'catastroffig' yr harnais Sparco ffug o dan amodau prawf wedi'i reoli, aethant ati i ryddhau fideo yn dangos y methiant llwyr hwn.

Roedd y fideo yn dangos yr harnais yn torri mewn sawl man a hynny yn ystod prawf o 50km yr awr yn unig, gan anfon y dymi profi diogelwch allan o'i sedd, tynnu ei ben yn ôl a'i grogi – sy'n dangos y gallai achosi marwolaeth neu anafiadau difrifol wrth iddo gael ei ddefnyddio mewn sefyllfa go iawn dan amodau arferol.

Mae'r fideo wedi cael ei rannu a'i weld miloedd o weithiau ar gyfryngau cymdeithasol a gwefannau rasio mewn nifer o wledydd gan gynnwys Hwngari, y Ffindir a Sbaen.

Yn ystod yr ymchwiliad, gofynnodd y Tîm Safonau Masnach i Hannaford am wybodaeth a fyddai'n galluogi iddynt gysylltu â'i gwsmeriaid.

Mae ei ddiffyg cydweithrediad yn golygu bod llawer o'i gwsmeriaid o bosibl yn parhau i ddefnyddio'r harneisiau ffug, heb wybod am y perygl difrifol o'u defnyddio.

Mae swyddogion Safonau Masnach wedi bod yn gweithio'n agos gyda gwneuthurwyr harneisiau swyddogol Sparco, Sabelt a Takata, yn ogystal â swyddogion rasio'r DU er mwyn codi ymwybyddiaeth am yr harneisiau ffug.

Dywedodd Robin Staines, Pennaeth Tai a Diogelu'r Cyhoedd, Cyngor Sir  Caerfyrddin: "Mae ein swyddogion wedi gweithio'n galed iawn i ymchwilio i'r achos hwn gan arwain at erlyniad llwyddiannus. Rydym yn dal i boeni bod llawer o'r harneisiau ffug sydd wedi cael eu gwerthu yn parhau i gael eu defnyddio, felly rydym yn croesawu'r ddedfryd yn ogystal â'r sylw y mae'r achos hwn wedi'i gael yn y wasg."

 

Cynghorir gyrwyr sydd wedi prynu harneisiau Sparco, Sabelt a Takata gan fasnachwr answyddogol neu am bris gostyngol i'w tynnu allan o'u cerbydau ar unwaith a cheisio cyngor sifil.

Mae Swyddogion Safonau Masnach yn pwysleisio nad oes dim problemau diogelwch hysbys â harneisiau dilys Sparco, Sabelt a Takata a brynwyd drwy gyflenwyr awdurdodedig.

Dylai unrhyw un sydd â phryderon ynghylch harneisiau, neu nwyddau diogelwch eraill ar gyfer rasio ceir a brynwyd gan werthwr answyddogol neu am bris gostyngol, gysylltu â'u tîm Safonau Masnach lleol i ofyn am gyngor. Yn Sir Gaerfyrddin, cysylltwch â Safonau Masnach drwy e-bostio safonaumasnach@sirgar.gov.uk  neu ffonio 01267 234567.

 

Fideo Prawf Damwain - harneisiau rasio ceir ffug | Crash Test Video - counterfeit motor racing harnesses from Cyngor Sir Gâr | Carms Council on Vimeo.

Diweddarwyd y Dudalen ar: 19/05/2017 (13:45)