• Hepgor gwe-lywio
  • English

Storio a choginio bwyd yn ddiogel

Mae swyddogion iechyd yr amgylchedd Sir Gaerfyrddin yn annog trigolion i gymryd gofal wrth storio bwyd yn yr oergell.

Maen nhw'n pwysleisio pwysigrwydd storio bwyd yn gywir fel rhan o Wythnos Diogelwch Bwyd sy'n digwydd rhwng dydd Llun 19 Mehefin a dydd Sul 25 Mehefin.

Amcangyfrifir bod un filiwn o achosion o wenwyn bwyd yn y wlad bob blwyddyn wrth i bobl beryglu eu hunain yn sgil arferion gwael o ran diogelwch bwyd.

Yn ôl arolwg diweddar, nid yw 48% o bobl byth yn gwirio tymheredd eu hoergell, mae 37% yn dweud nad ydynt yn gwybod beth yw tymheredd diogel ar gyfer oergell, 58% yn credu bod hi'n ddiogel i ddadrewi cig a physgod ar dymheredd ystafell ac mae 19% yn cyfaddef eu bod wedi bwyta byrgyrs sy'n binc neu pan mae'r sudd y tu mewn yn rhedeg yn goch/pinc.

Y Negeseuon Allweddol

Oeri

  • Sicrhewch fod eich oergell wedi'i gosod i'r tymheredd cywir - dylai'r rhan oeraf fod yn is na 5ºC.
  • Oerwch fwyd sydd wedi'i goginio yn gyflym ar dymheredd ystafell er mwyn gallu ei storio yn yr oergell ymhen 1-2 awr.
  • Gorchuddiwch fwyd sydd heb ei goginio a'i storio ar silff waelod eich oergell, ar wahân i fwyd sydd wedi'i goginio.

Coginio

  • Bydd coginio bwyd ar y tymheredd cywir ac am yr amser cywir yn sicrhau bod unrhyw facteria niweidiol yn cael eu lladd. Gwiriwch fod y bwyd yn ferwedig drwyddi draw cyn eich bod yn ei fwyta.
  • Dylai byrgyrs sy'n cael eu paratoi gartref gael eu coginio drwyddi draw. Ni ddylid eu gweini yn binc.

A ydych yn gwybod beth yw'r gwahaniaeth rhwng y dyddiad 'defnyddio erbyn' ac 'ar ei orau cyn'? Mae'r dyddiad 'ar ei orau cyn' yn ymwneud ag ansawdd ac mae'n cynnwys bwydydd tun a nwyddau sych - creision a bisgedi. Rhaid i fwydydd sy'n dod â dyddiad 'defnyddio erbyn' gael eu bwyta cyn y dyddiad hwn am eu bod yn fwydydd sy'n uchel mewn protein megis cigoedd wedi'u coginio a chynhyrchion llaeth, sy'n cefnogi twf bacteria sy'n rhoi gwenwyn bwyd dros amser.

Dywedodd y Cynghorydd Philip Hughes, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin dros Ddiogelu'r Cyhoedd: "Mae'r arolwg diweddar yn dangos bod nifer dychrynllyd o bobl ddim yn ymwybodol o reolau sylfaenol hylendid bwyd.

"Rwy'n annog pawb i ystyried y cyngor rydych yn ei gael yn ystod yr Wythnos Diogelwch Bwyd er mwyn sicrhau eich bod yn storio ac yn coginio eich bwyd yn ddiogel."

Diweddarwyd y Dudalen ar: 15/06/2017 (15:24)