• Hepgor gwe-lywio
  • English

Cynllun Benthyciadau newydd Canol Trefi

Mae dros £400,000 ar gael er mwyn helpu i sicrhau bod safleoedd gwag yng nghanol trefi Llanelli a Rhydaman yn cael eu defnyddio unwaith eto.

Mae cronfa gyllid newydd wedi cael ei sefydlu gan Gyngor Sir Caerfyrddin gyda chymorth gan Lywodraeth Cymru er mwyn cefnogi adfywio canol y trefi.

Bydd datblygwyr yn gallu gwneud cais am fenthyciadau di-log ar gyfer eu prosiectau ailddatblygu ond bydd yn rhaid iddynt brofi y byddant yn creu arwynebedd llawr at ddibenion masnachol, hamdden a phreswyl yng nghanol y dref. 

Rhennir y gronfa gyllid yn gyfartal rhwng Llanelli a Rhydaman.  Bydd pobl yn gallu gwneud cais am fenthyciad gwerth £25,000 neu fwy, hyd at uchafswm o 75% o werth y prosiect, i'w ad-dalu dros gyfnod o bum mlynedd.

Mae'r Cynghorydd Emlyn Dole sef Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin yn cadeirio grwpiau tasglu canol y dref yn Llanelli a Rhydaman.

Dywedodd: “Mae'r benthyciad hwn yn rhan o gynllun cyffredinol i gefnogi adfywio canol trefi ac annog mwy o fuddsoddiad gan y sector preifat.

“Rydym yn gobeithio y bydd yn rhoi'r hwb sydd ei angen ar ddatblygwyr i ddatblygu eu syniadau ymhellach ac, yn ei dro, yn darparu rhywbeth newydd ar gyfer siopwyr ac ymwelwyr sy'n dod i Lanelli a Rhydaman.”

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i adran fusnes www.sirgar.llyw.cymru

  • I gael rhagor o wybodaeth ynghylch benthyciad ar gyfer Canol Tref Llanelli, cysylltwch â Barry Hale drwy e-bostio bhale@sirgar.gov.uk neu drwy ffonio 01554 748813
  • I gael rhagor o wybodaeth ynghylch benthyciad ar gyfer Canol Tref Rhydaman, cysylltwch â Wyn Maskell drwy e-bostio WMaskell@sirgar.gov.uk neu drwy ffonio 01554 748814
  • Gall ymgeiswyr sy'n bwriadu datblygu eiddo at ddibenion preswyl yn unig hefyd archwilio'r opsiynau o ran gwneud cais i'r Gronfa Benthyciadau Troi Tai'n Gartrefi drwy gysylltu â Leighton Evans, Cydgysylltydd Eiddo Gwag, drwy ffonio 01554 899247 neu drwy e-bostio LeEvans@sirgar.gov.uk

Diweddarwyd y Dudalen ar: 17/07/2017 (16:06)