• Hepgor gwe-lywio
  • English

Nifer uchaf erioed yn Llysgenhadon Efydd

Canmolwyd plant ledled Sir Gaerfyrddin am eu gwaith yn ysbrydoli plant eraill i gymryd rhan mewn chwaraeon.

Cynhaliwyd dathliad i anrhydeddu Llysgenhadon Efydd sy'n annog plant eraill yn eu hysgolion cynradd i gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol.

Mae hyn yn cynnwys cynnal clybiau yn ystod amser egwyl, siarad yn ystod gwasanaethau boreol yr ysgol, siarad â llywodraethwyr yr ysgol, gwahodd clybiau lleol i'r ysgol yn ogystal â helpu i hyrwyddo clybiau chwaraeon newydd a phresennol ac i ddiweddaru gwefannau a hysbysfyrddau chwaraeon yn yr ysgol.

Mae Tîm Chwaraeon a Hamdden Actif Cyngor Sir Caerfyrddin yn cydlynu'r fenter ar draws y sir, gyda Llysgenhadon Ifanc Efydd ym mlynyddoedd pump a chwech, 'Efydd+' ym mlynyddoedd saith ac wyth, Arian ym mlynyddoedd naw - 11, Aur ym mlynyddoedd 11-13 a Phlatinwm yn y chweched dosbarth ac addysg uwch.

Eleni, hyfforddwyd y cyfanswm uchaf erioed o 233 o bobl ifanc i ddod yn Llysgenhadon Efydd. Cafodd y bobl ifanc gydnabyddiaeth am eu hymdrechion yn ystod digwyddiad a gynhaliwyd yn Neuadd y Gwendraeth, a arweiniwyd gan dîm o Lysgenhadon Aur.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Hamdden: “Mae'r cynllun Llysgenhadon Ifanc yn mynd o nerth i nerth bob blwyddyn yn Sir Gaerfyrddin.

“Mae’r Llysgenhadon yn fodelau rôl gwych sy'n ysbrydoli cyd-ddisgyblion i gymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol. Eu nod yw cael mwy o blant, yn fwy egnïol yn fwy aml.

“Mae'r Llysgenhadon Ifanc yn cynnal clybiau allgyrsiol lle maent yn addysgu sgiliau sylfaenol a gemau gweithgaredd i helpu i ddatblygu a gwella hyder a sgiliau corfforol y plentyn a'i gymell i gadw'n egnïol a chael hwyl a mwynhau.

“Ar ôl i'r cyfranogwyr feithrin y sgiliau sylfaenol hyn, mae'r Llysgenhadon yn cynnal sesiynau chwaraeon penodol, a hefyd yn hyrwyddo clybiau cymunedol i helpu plant i ddwlu ar chwaraeon a pharhau i fod yn egnïol drwy gymryd rhan mewn chwaraeon drwy gydol eu hoes.

“Maent yn helpu i wella iechyd a lles plant trwy ddarparu cyfleoedd i gadw yn egnïol.

“Mae’r Llysgenhadon yn gwybod bod ymarfer, nid yn unig yn gwella plant yn gorfforol ond yn emosiynol ac yn gymdeithasol hefyd.”

Mae Swyddogion Hamdden a Chwaraeon Actif yn helpu i hyfforddi a mentora holl lysgenhadon ifanc Sir Gaerfyrddin a hefyd yn cynnal cyfarfodydd grŵp llywio rheolaidd gyda Llysgenhadon Ifanc Platinwm ac Aur.

Ledled y Sir,  ceir  233 o Lysgenhadon Ifanc Efydd ar draws 80 o ysgolion; 40 o Lysgenhadon Ifanc Efydd+ yn ystod y flwyddyn gyntaf; 36 Arian; 6 Aur; ac un Platinwm.

 

 

Llysgenhadon Ifanc Efydd / Bronze Young Ambassador 2017 from Cyngor Sir Gâr | Carms Council on Vimeo.

Diweddarwyd y Dudalen ar: 13/07/2017 (14:48)