• Hepgor gwe-lywio
  • English

Hwb ariannol i lwybr Dyffryn Tywi

Sam Palmer, swyddog prosiect Llwybr Dyffryn Tywi

Mae cynigion i greu llwybr cerdded a beicio 16 milltir rhwng Caerfyrddin a Llandeilo gam yn agosach diolch i hwb ariannol.

Mae prosiect Llwybr Dyffryn Tywi wedi cael grant o £132,000 drwy Raglen Datblygu Gwledig 2014-2020 Llywodraeth Cymru , sy'n cael ei hariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Bydd yr arian yn mynd tuag at ddatblygu rhan o'r llwybr yn Nantgaredig.

Mae swyddog prosiect newydd hefyd wedi cael ei benodi; bu Sam Palmer yn gweithio yn adran adfywio'r Cyngor ac mae ganddo gyfoeth o brofiad o weithio ar brosiectau mawr, gan gynnwys prosiect Promenâd Pentywyn a phrosiect Gwella Gwedd Strydoedd Talacharn.

Dywedodd Sam: “Rwy'n edrych ymlaen at weithio gyda'r gymuned leol i gyflawni rhywbeth a fydd o fudd i drigolion ac ymwelwyr i'r sir.

“Mae hwn yn brosiect gwych, fel beiciwr brwd fy hun, gallaf werthfawrogi pa mor wych y bydd beicio ar hyd y llwybr drwy gefn gwlad godidog Dyffryn Tywi.”

Bydd Llwybr Dyffryn Tywi yn dilyn llwybr yr hen reilffordd rhwng Caerfyrddin a Llandeilo cyhyd ag sy'n bosibl yn agos at yr afon Tywi; a disgwylir y bydd hyn yn hybu twristiaeth a'r economi leol, yn ogystal ag annog pobl i fod yn egnïol ac i deithio'n gynaliadwy.

Mae'r llwybr yn cael ei ddatblygu fesul cam; gyda thrafodaethau â'r tirfeddianwyr yn parhau a ffynonellau cyllid yn cael eu nodi wrth i'r cynllun ddatblygu. Disgwylir y bydd yn costio rhwng £5 ac £8 miliwn; mae hefyd yn cael ei ariannu'n rhannol drwy Gronfa Trafnidiaeth Leol Llywodraeth Cymru.

Mae caniatâd cynllunio wedi cael ei sicrhau ar gyfer cam gorllewinol y llwybr rhwng Felin-wen a Nantgaredig, ac mae rhan o'r llwybr ar y gerbytffordd bresennol rhwng Fronun a Bwlch Bach, ger y gwaith concrit yn Abergwili, wedi'i gwblhau.

Dywedodd Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig: “Mae hyn yn newyddion gwych. Rwy'n falch ein bod wedi gallu cefnogi'r prosiect hwn drwy'r Rhaglen Datblygu Gwledig gan alluogi mwy o bobl i fwynhau awyr agored Cymru.”

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd: “Rwy'n falch iawn o glywed bod y prosiect wedi cael cyllid drwy'r Rhaglen Datblygu Gwledig a hoffwn longyfarch Sam ar ei swydd newydd, rwy'n sicr y bydd yn gweithio'n galed i gyflawni'r prosiect cyffrous hwn ac yn ein helpu i gyflawni'n huchelgais o wneud Sir Gaerfyrddin yn brif ddinas beicio Cymru”

 

Llwybr Dyffryn Tywi / Tywi Valley Path from Cyngor Sir Gâr | Carms Council on Vimeo.

Diweddarwyd y Dudalen ar: 17/08/2017 (12:17)