• Hepgor gwe-lywio
  • English

Talu'r Bil neu'r Carchar Amdani

Mae'n rhaid i ddyn busnes o Lanelli a dwyllodd ei gwsmeriaid i roi miloedd o bunnoedd iddo ar ôl torri rheolau diogelu defnyddwyr dalu £192,000 o fewn tri mis neu wynebu dwy flynedd yn y carchar.

Cafodd Berian Paul Lloyd y gosb yn Llys y Goron Abertawe, o dan Ddeddf Enillion Troseddau 2002. Daw hyn ar ôl iddo gael dedfryd o wyth mis yn y carchar fis Rhagfyr diwethaf am amrywiol droseddau mewn perthynas â gwerthu, cyflenwi, addasu ac adfer faniau gwersylla.

Gorchmynnwyd i'r dyn 50 oed o Bort y Gar, y Bynea dalu £192,270 yr wythnos diwethaf a oedd yn cynnwys iawndal o £10,491.74 i'w gwsmeriaid am eu colledion. Yn ogystal, dywedwyd wrtho fod ganddo 12 wythnos i dalu'r bil neu byddai'n rhaid iddo fynd i'r carchar. Bydd yn wynebu cyfnodau pellach yn y carchar tan iddo dalu'r bil.

Lloyd oedd yn berchen ar y cwmni addasu faniau Race Passion/Vdub Passion pan aethpwyd ag ef i'r llys mewn erlyniad dan arweiniad Cyngor Sir Caerfyrddin wedi iddynt ddelio â chwynion gan sawl un o'i gwsmeriaid.

Cyfaddefodd iddo dorri'r rheolau o ran diogelu defnyddwyr yn dilyn archwiliadau hir gan dîm Safonau Masnach Cyngor Sir Caerfyrddin y llynedd.

Dywedodd y Cynghorydd Philip Hughes, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin dros Ddiogelu'r Cyhoedd: “Gwnaeth Paul Lloyd drin ei gwsmeriaid yn wael iawn ond mae ein Timau Safonau Masnach a'r Gyfraith wedi gweithio'n ddiflino ar eu rhan er mwyn cael cyfiawnder. Rwy'n gobeithio y bydd yr arian fydd yn cael ei roi i'w ddioddefwyr yn helpu mewn rhyw ffordd i'w digolledu nhw am y profiad annifyr hwn.

“Dyma neges glir iawn i unrhyw fasnachwyr sy'n ystyried torri'r rheolau o ran diogelu'r cyhoedd rhag ymddygiad annheg a nwyddau anniogel.  Ni fyddwn yn ei oddef ac mae gennym y gallu i roi stop ar eich gweithgaredd troseddol.

 

 

 

Diweddarwyd y Dudalen ar: 09/08/2017 (15:57)