• Hepgor gwe-lywio
  • English

Bloc gwyddoniaeth newydd i Ysgol Sant Ioan Llwyd

MAE bloc gwyddoniaeth newydd wedi cael ei adeiladu yn Ysgol Sant Ioan Llwyd fel rhan o gynllun gwella gwerth £3.2 miliwn.

Cafodd y gwaith ei gwblhau’n ddiweddar mewn pryd i’r disgyblion ddefnyddio’r bloc pan fyddant yn dychwelyd i’r ysgol wythnos nesaf. Roedd yn cynnwys estyniad newydd sy’n gartref i floc gwyddoniaeth un llawr â phum ystafell ddosbarth ar ffurf labordai ac ystafelloedd newid.

Hefyd wedi’i gynnwys yng ngham cyntaf y cynllun mae estyniad i’r ystafelloedd newid chwaraeon presennol i greu cyfleuster newydd ar gyfer bechgyn, merched a disgyblion anabl.

Mae’r gwelliannau’n rhan o Raglen Moderneiddio Addysg Cyngor Sir Caerfyrddin a ariennir gan fenter Ysgolion yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru.

Meddai’r Aelod o’r Bwrdd Gweithredol sydd â chyfrifoldeb am addysg, y Cyng. Glynog Davies: “Bydd y bloc gwyddoniaeth newydd yn darparu ystafelloedd a chyfleusterau tra modern ar gyfer disgyblion yn yr ysgol,

“Bydd yn darparu’r math cywir o amgylchedd dysgu i’w helpu i gyrraedd eu llawn botensial.

“Rwy’n edrych ymlaen at weld y cynllun yn cael ei gwblhau, a hwnnw’n gynllun a fydd yn rhoi i’r holl ddisgyblion yn awr ac yn y dyfodol y math o adeilad ysgol o’r radd flaenaf y mae pob plentyn yn ei haeddu.”

Bydd yr ail gam yn cynnwys adnewyddu adeilad presennol yr ysgol gan gynnwys ymestyn y ddarpariaeth ystafelloedd dosbarth yn yr ysgol yn Havard Road er mwyn sicrhau ei bod yn gallu ateb yr holl alw am leoedd ar gyfer disgyblion. Bydd hefyd yn cwblhau prosiect cyffredinol Pentref Galwedigaethol Llanelli sy’n rhan o agenda drawsnewid Llywodraeth Cymru.

Ei nod yw darparu cyfleusterau arbenigol unigryw ar safleoedd yr holl ysgolion uwchradd yn Llanelli sy’n cynnwys cyfleuster arlwyo newydd yn Ysgol Sant Ioan Llwyd.

Bydd gwaith allanol yn cynnwys adeiladu man chwarae amlddefnydd (MUGA) a gwaith pwysig i’r meysydd chwarae presennol. Mae’r gwaith hwn i fod i ddechrau’r mis hwn a chael ei gwblhau erbyn mis Gorffennaf nesaf. Meddai’r Cyng. Davies drachefn: “Prif fanteision Pentref Galwedigaethol Llanelli fydd cynyddu nifer ac ystod y cyrsiau sydd ar gael i ddisgyblion, yn enwedig y rhai yn yr ystod oedran 11-19.

“Bydd hyn yn cael ei gynnig trwy drefniadau cydweithio rhwng yr ysgolion, Coleg Sir Gâr, darparwyr dysgu seiliedig-ar-waith a’r sector gwirfoddol.

“Bydd hefyd yn cynyddu nifer y lleoedd a’r cyfleusterau a gynigir yn Ysgol Sant Ioan Llwyd, ac yn sicrhau bod y safonau addysg uchel a gyflawnir ar hyn o bryd yn cael eu cynnal.”

 

St John Lloyd from Cyngor Sir Gâr | Carms Council on Vimeo.

Diweddarwyd y Dudalen ar: 14/09/2017 (16:22)