• Hepgor gwe-lywio
  • English

Ymgynghori'n dechrau ar gyfer adeilad ysgol newydd

Mae'r broses ymgynghori ynglŷn â chael adeilad newydd gwerth miliynau o bunnoedd ar gyfer Ysgol Dewi Sant wedi dechrau.

O 13 Medi tan 11 Hydref gofynnir i bobl am eu barn ynglŷn â chynlluniau arfaethedig gwerth £9.1miliwn i godi adeilad newydd yn Llanerch. Ffurflen ymgynhori yma.

Nid yw safle ac adeiladau presennol Ysgol Dewi Sant yn cydymffurfio â safonau Sir Gaerfyrddin o ran y cyfleusterau y maent yn eu cynnig a'r ardaloedd addysgu ac adnoddau sydd eu hangen. Nid ydynt yn bodloni'r safonau ar gyfer effeithlonrwydd a chynaliadwyedd amgylcheddol ychwaith.

Byddai adeilad arfaethedig yr ysgol, a fyddai'n fodern ac o'r safon flaenaf, yn darparu ar gyfer y galw cynyddol am addysg cyfrwng Cymraeg, gyda 420 o leoedd addysg gynradd a 60 o leoedd meithrin ar gael.

Byddai'r ysgol wedi'i hadeiladu dros ddau lawr gydag ystafelloedd dosbarth mwy o faint â chyfleusterau TG integredig, neuadd amlbwrpas a darpariaeth arbenigol ar gyfer disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol.

Byddai'n darparu nifer o fuddiannau cymunedol hefyd megis y maes parcio oddi ar y safle at ddefnydd yr ysgol a'r gymuned.

Yn amodol ar gael caniatâd cynllunio ar gyfer yr Ysgol Dewi Sant newydd, byddai gwaith cynllunio yn dechrau ar ailddatblygu Ysgol Penygaer, a fyddai'n symud i safle presennol Ysgol Dewi Sant ar ôl i'r ysgol honno symud i'w chyfleuster newydd.    

Disgwylir y bydd cais cynllunio ffurfiol yn cael ei gyflwyno yn dilyn y cyfnod ymgynghori o bedair wythnos. Bydd yr adborth o'r ymgynghoriad yn cael ei grynhoi mewn adroddiad ymgynghori cyn cyflwyno cais cynllunio, a fydd yn ffurfio rhan o'r broses.

Byddai'r buddsoddiad mawr hwn yn rhan o Raglen Moderneiddio Addysg Cyngor Sir Caerfyrddin, a gaiff ei hariannu ar y cyd gan y Cyngor a Llywodraeth Cymru, drwy ei menter Ysgolion yr 21ain Ganrif.

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol y Cyngor dros Addysg a Gwasanaethau Plant: “Nid yw adeiladau presennol Ysgol Dewi Sant yn cyrraedd y safonau uchel yr ydym am eu cael ar gyfer ein plant a'n staff addysgu. Mae'r safle ar gynllun gwael ac mae'r staff a'r disgyblion yn gorfod symud yn rheolaidd rhwng adeiladau dros dro.

“Nid yn unig y mae hyn yn tarfu arnynt, mae hefyd yn ddefnydd aneffeithlon o amser ac adnoddau.  Mae'r mynediad i'r ysgol bresennol hefyd yn gyfyngedig iawn.

“Byddai'r adeilad newydd hwn ar gyfer yr ysgol nid yn unig yn darparu cyfleusterau addas ar gyfer addysg yn yr 21ain Ganrif, byddai hefyd mynd i'r afael â'r galw cynyddol am addysg cyfrwng Cymraeg yn yr ardal. Byddai'r mannau parcio ychwanegol ar ac oddi ar y safle hefyd yn mynd i'r afael â'r materion presennol yn Ysgol Penygaer.” 

I gymryd rhan yn yr ymgynghoriad ar-lein ewch i lleoli.sirgar.llyw.cymru a chliciwch ar ymgynghoriadau.

Bydd copïau caled a chyfleusterau cyfrifiadur i weld y wybodaeth ar gael yn Llyfrgell Llanelli yn ystod y cyfnod hwn, lle gwahoddir ymgyngoreion i gynnig eu sylwadau.

 

 

ysgol-dewi-sant-cymraeg from Cyngor Sir Gâr | Carms Council on Vimeo.

Diweddarwyd y Dudalen ar: 14/09/2017 (14:02)