• Hepgor gwe-lywio
  • English

Ceisio adborth ynghylch ysgol newydd Pum Heol

Mae cyfle gan bobl i gael cipolwg am y tro cyntaf ar yr adeilad ysgol newydd y bwriedir ei godi yn lle Ysgol Pum Heol, Llanelli.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi lansio ymgynghoriad i gasglu adborth ynghylch ei gynlluniau i adeiladu ysgol newydd fel rhan o'i Raglen Moderneiddio Addysg, a ariennir ar y cyd gan y Cyngor a Llywodraeth Cymru drwy'r fenter Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain.

Byddai adeilad ysgol mwy o faint ar dir o amgylch y safle presennol yn darparu ar gyfer 120 o ddisgyblion, gyda darpariaeth feithrin ychwanegol, ac yn helpu i ateb y galw am addysg Gymraeg yn yr ardal.

Mae adnoddau y gellid eu rhannu â'r gymuned leol megis y llecyn gemau aml-ddefnydd hefyd yn rhan o'r cynlluniau, yn ogystal â llefydd parcio oddi ar y ffordd i staff ac ymwelwyr a llecyn i rieni ollwng eu plant.

Disgwylir y bydd cais cynllunio ffurfiol yn cael ei gyflwyno yn dilyn y cyfnod ymgynghori o bedair wythnos, sy'n dechrau'n swyddogol ar 13 Tachwedd.

Mae'r ymgynghoriad ar gael ar wefan y Cyngor a hefyd yn Llyfrgell Llanelli.

Bydd yr adborth o'r ymgynghoriad yn cael ei grynhoi mewn adroddiad ymgynghori cyn cyflwyno cais cynllunio, a fydd yn ffurfio rhan o'r broses.

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Gwasanaethau Plant: "Bydd y datblygiad yn ceisio sicrhau y bydd yr ysgol yn ddigonol o ran bodloni'r galw am addysg cyfrwng Cymraeg nawr ac yn y dyfodol a bod dysgu ac addysgu o'r ansawdd uchaf yn digwydd mewn digwyddiadau sy'n gwireddu ein dyheadau.

“Rwy'n annog unrhyw un sydd â diddordeb yn Ysgol Pum Heol i roi adborth fel rhan o'r ymgynghoriad.”

Diweddarwyd y Dudalen ar: 13/11/2017 (12:20)