• Hepgor gwe-lywio
  • English

Rhowch gynnig ar Barcio a Theithio dros y Nadolig

Sicrhewch bod eich siopa Nadolig yn didrafferth yng Nghaerfyrddin eleni trwy ddefnyddio ein gwasanaeth Parcio a Theithio.

Mae'r Nadolig yn agosáu yng Nghaerfyrddin gyda'r goleuadau Nadolig yn cael eu cynnau ar 24 Tachwedd, a bydd y gwasanaeth Parcio a Theithio ar waith hyd at 7pm ar Noswyl Nadolig.

Mae'r gwasanaeth wedi bod yn rhedeg o ddydd Llun i ddydd Sadwrn trwy gydol y flwyddyn hon, gan ddarparu 164 o siwrneiau teithwyr bob dydd ar gyfartaledd.

Caiff y gwasanaeth gwennol ei weithredu gan First Cymru, ac mae'n teithio rhwng Maes Parcio Nant-y-ci a chanol y dref. Fel arfer mae'r galw yn cynyddu dros gyfnod y Nadolig, gan fod siopwyr yn hapus i ddefnyddio'r bws cyfleus ac osgoi anawsterau'r maes parcio.

Lansiwyd y gwasanaeth poblogaidd yn 2007 pan ddechreuwyd gwaith datblygu Santes Catrin a chollwyd Maes Parcio'r Mart. Cyrhaeddodd y gwasanaeth ei benllanw yn 2009, gyda mwy na 5,000 o deithwyr yr wythnos yn ystod y cyfnod adeiladu.

Ar yr adeg honno, roedd y gwasanaeth ar gael am ddim gan fod cyfraniadau datblygwr yn talu'r gost.

Daeth y cyllid datblygwr i ben yng nghanol 2011. O dan reolaeth Cyngor Sir Caerfyrddin, parhawyd y gwasanaeth gan godi tâl ond roedd llai a llai o bobl yn ei ddefnyddio. Yn 2015, sefydlwyd partneriaeth rhwng yr Awdurdod a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda er mwyn ehangu'r gwasanaeth a chynnwys siwrneiau o Ysbyty Glangwili ac yn ôl. Mae'r gwasanaeth Parcio a Theithio yn cychwyn ym Maes Parcio Nant-y-ci, lle mae parcio'n dal i fod am ddim. Bydd taith i ganol y dref neu i'r ysbyty ac yn ôl yn costio £1 yn unig am docyn dwyffordd undydd, a bydd plant o dan 16 oed yn teithio am ddim os ydynt yng nghwmni oedolyn.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Drafnidiaeth: "Mae'r gwasanaeth Parcio a Theithio'n gwneud y Nadolig yn hawdd - mae treulio llai o amser yn ciwio neu'n chwilio am lefydd yn y maes parcio yn golygu y bydd mwy o amser i chi chwilio am yr anrhegion perffaith. Mae'r bysiau'n gyflym ac yn gyson a byddwn i'n annog siopwyr a gweithwyr i roi gynnig arnynt, ac wrth wneud hynny, yn helpu i gadw'r gwasanaeth."

Bydd prisiau ar gyfer teithwyr sy'n dechrau ar eu taith o stopiau eraill, Heol Las, cilfan 7 yr orsaf fysiau; Heol Spilman, arhosfan bysiau San Pedr; Tanerdy, arhosfan Rhodfa Nash; arhosfan gyferbyn â'r ysbyty, yn debyg i wasanaethau bysiau lleol eraill, a bydd teithwyr yn gallu prynu neu ddefnyddio tocynnau dwyffordd, Tocynnau 12 Taith a Thocynnau Crwydro Gorllewin Cymru.

 

Parcio a Theithio from Cyngor Sir Gâr | Carms Council on Vimeo.

Diweddarwyd y Dudalen ar: 13/11/2017 (12:00)