• Hepgor gwe-lywio
  • English

Ceisio Cadeirydd newydd i arwain y Fargen Ddinesig

Ceisir Cadeirydd i arwain Bwrdd Strategaeth Economaidd newydd Bargen Ddinesig Bae Abertawe.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn rhoi cyfeiriad strategol o ran datblygu a chyflawni'r 11 prosiect mawr sy'n rhan o'r Fargen gwerth £1.3 biliwn, a elwir yn gyfle unwaith mewn cenhedlaeth i gyflawni newid go iawn yn Ne-orllewin Cymru.

Yn ystod y 15 mlynedd nesaf, mae disgwyl i'r buddsoddiad greu bron i 10,000 o swyddi newydd a rhoi hwb o £1.8 biliwn i'r economi. Bydd hefyd yn sefydlu'r rhanbarth fel canolfan gydnabyddedig ar gyfer rhagoriaeth ac arloesedd ym meysydd gweithgynhyrchu clyfar, ynni, gwyddor bywyd a llesiant a chyflymiad economaidd.

Y Cynghorydd Rob Stewart, Arweinydd Cyngor Dinas Abertawe, yw arweinydd gwleidyddol Bargen Ddinesig Bae Abertawe. Dywedodd: "Mae cyfraniad cryf y sector preifat yn allweddol i lwyddiant y Fargen – bydd y Bwrdd Strategaeth Economaidd yn sicrhau bod y gymuned fusnes wedi'i hymgysylltu'n llawn ac yn chwarae rhan hollbwysig.

“Disgwylir i Gadeirydd y Bwrdd Strategaeth Economaidd weithio gyda'r llywodraeth leol, Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU, y sector cyhoeddus ehangach, sefydliadau academaidd a diwydiannau'r sector preifat er mwyn sicrhau bod y Fargen yn cael cymaint o effaith â phosibl ar y rhanbarth.

“Bydd y Cadeirydd hefyd yn canolbwyntio ar glustnodi cyfleoedd presennol a chyfleoedd newydd sy'n ymwneud â'r Fargen Ddinesig, atgyfnerthu a gwella rôl y rhanbarth o ran arloesi, gwireddu a masnacheiddio technolegol.

"Mae hwn yn gyfnod cyffrous i ni fel rhanbarth, ac rydym yn croesawu ceisiadau gan unrhyw un sydd yn dymuno ymuno â ni ar y daith hon."

  • Gellir cael manylion am y rôl a'r ffurflen gais drwy fynd i www.swanseabaycitydeal.wales/about
  • I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â:
    • Y Cynghorydd Rob Stewart, Arweinydd Cyngor Dinas Abertawe: cllr.rob.stewart@abertawe.gov.uk / 01792 636141
    • Mark James, CBE, Prif Weithredwr Cyngor Sir Caerfyrddin: chiefexecutive@sirgar.gov.uk | 01267 224110
  • Mae Bargen Ddinesig Bae Abertawe yn cynnwys partneriaeth o bedwar awdurdod lleol, sef Cyngor Sir Caerfyrddin, Cyngor Dinas Abertawe, Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot a Chyngor Sir Penfro, ynghyd â Byrddau Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg a Hywel Dda, Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Diweddarwyd y Dudalen ar: 12/12/2017 (11:38)