• Hepgor gwe-lywio
  • English

Cwrs Ffordd Gaeedig ar gyfer Rasio Beics gam yn nes

Mae cynlluniau cyffrous i ddatblygu Cwrs Ffordd Gaeedig ar gyfer Rasio Beics ym Mharc Gwledig Pen-bre gam yn nes.

Gofynnir i aelodau o'r cyhoedd a phartïon sydd â diddordeb roi eu barn a chyfrannu at y cynigion fel rhan o ymarfer ymgynghori cyn-gynllunio.

Mae'r Cyngor wedi neilltuo cyllid cyfalaf o £500,000 tuag at y llwybr pwrpasol gyda chefnogaeth Beicio Cymru a Chwaraeon Cymru.

Bydd yn darparu amgylchedd di-draffig ar gyfer hyfforddiant ac yn cael ei ddefnyddio i gynnal cystadlaethau beicio a gweithgareddau hamdden.

Bydd y cwrs o safon beicio Prydain a hwn fydd y gorau yng Nghymru os nad y Deyrnas Unedig, gan ddenu digwyddiadau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol, rasys a gwersylloedd hyfforddiant.

Mae'n newyddion da i glybiau beicio lleol yn ogystal â rhanbarth ehangach Gorllewin Cymru a bydd hefyd yn rhoi hwb ychwanegol i Barc Gwledig Pen-bre gan fod disgwyl iddo greu incwm ychwanegol o dros £25,000 y flwyddyn drwy ffioedd mynediad, carafanio a gwersylla a gwariant eilaidd.

Bydd modd i bobl roi eu barn am y cynigion rhwng 1 a 31 Rhagfyr ar-lein neu yn Llyfrgell Llanelli lle bydd copïau caled o'r cynlluniau a'r dogfennau ategol ar gael.

Mae'r llyfrgell ar agor rhwng 9am a 7pm ar ddydd Llun a dydd Iau, rhwng 9am a 6pm ar ddydd Mawrth, dydd Mercher a dydd Gwener a rhwng 9am a 5pm ar ddydd Sadwrn (ar gau ar ddydd Sul).

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Mae hwn yn brosiect cyffrous iawn. Bydd y cwrs – dim ond yr ail un yng Nghymru – yn ased gwerthfawr i'r gymuned ac ar gyfer datblygu beicio yn Sir Gaerfyrddin, Gorllewin Cymru ac yn genedlaethol.

“Bydd yn cefnogi datblygiad clybiau lleol a rhai ymhellach i ffwrdd a bydd modd ei ddefnyddio hefyd ar gyfer chwaraeon eraill, fel triathlon ac athletau.

“Yma yn Sir Gaerfyrddin, ein huchelgais yw bod yn ganolbwynt beicio Cymru. Mae strategaeth feicio ddrafft y Cyngor yn nodi ei amcanion i wella seilwaith, datblygu cyfleoedd, yn enwedig ar gyfer pobl ifanc, a chefnogi digwyddiadau ac mae'r cwrs ffordd gaeedig yn cyfrannu at bob un o'r rhain.

“Yn olaf, bydd y cyfleuster hefyd yn helpu i roi hwb i'n heconomi twristiaeth sydd eisoes yn tyfu, a hynny drwy ddenu hyd yn oed mwy o bobl i'r sir a fydd yn aros ac yn gwario arian yn yr ardal.”

Diweddarwyd y Dudalen ar: 01/12/2017 (15:54)