• Hepgor gwe-lywio
  • English

Eithriad treth gyngor posibl i adawyr gofal dan 21

Cyn hir gallai pobl sy'n gadael gofal Cyngor Sir Caerfyrddin pan fyddant yn troi'n oedolion gael eu heithrio rhag talu'r dreth gyngor nes eu bod yn 21 oed.

Heddiw (10 Ionawr, 2018) gofynnodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Phlant, i'r Cyngor gefnogi rhybudd o gynnig i eithrio pawb sy'n gadael gofal rhag talu'r dreth gyngor nes eu bod yn 21 oed, neu 25 mewn amgylchiadau eithriadol.

Cafodd gefnogaeth unfrydol y cynghorwyr o bob plaid, a bydd polisi yn cael ei ysgrifennu yn awr a'i roi gerbron y Cyngor llawn er mwyn ei fabwysiadu'n ffurfiol.

Dywedodd y Cynghorydd Davies: “Mae'r sawl sy'n gadael gofal y gofalwyd amdanynt gan yr Awdurdod Lleol ymysg y grwpiau mwyaf agored i niwed yn ein cymuned. Fel rhan o'n rôl rhianta corfforaethol, credwn y dylai Cyngor Sir Caerfyrddin geisio cadw pobl ifanc yn ddiogel a gwella eu cyfleoedd bywyd. Mae gennym ddyletswydd i'r sawl sy'n gadael gofal.

“Rydym yn credu bod cyfrifoldeb arnom i sicrhau, pan fydd pobl ifanc yn symud o ofal i fywyd fel oedolyn, fod y broses mor esmwyth â phosibl ac i wneud popeth a allwn i liniaru'r newidiadau sydd yn aml yn arwain at broblemau dyled i'r sawl sy'n gadael gofal wrth iddynt ddechrau rheoli eu harian eu hunain.”

Dywedodd Arweinydd yr Wrthblaid sef y Grŵp Llafur: “Rwyf yn croesawu'r cynnig hwn. Yn sicr mae'n tynnu sylw at bwysigrwydd ein bod yn cydnabod yr anawsterau a wynebir gan yr holl blant a phobl ifanc yn ein cymunedau. Gobeithiaf mai ond megis dechrau yw hyn.”

Adroddodd Comisiynydd Plant Cymru yn ddiweddar fod llawer o'r rheiny sy'n gadael gofal yn gorfod goroesi ar gyn lleied ag £8 y dydd, gyda'r dreth gyngor yn cyfrif am y gost fwyaf sydd ganddynt i'w thalu ar ôl rhent.

Y llynedd gadawodd 77 o bobl ifanc (16 oed neu'n hŷn) ofal Cyngor Sir Caerfyrddin a dechrau ar y daith o symud o ofal i fywyd fel oedolion.

Caiff pobl ifanc sy'n gadael gofal eu diffinio fel pobl ifanc sydd â hawl i gael cymorth os ydynt wedi bod yn derbyn gofal am o leiaf 13 wythnos ers eu bod yn 14 oed, a'u bod mewn gofal ar eu pen-blwydd yn 16 oed.

Gall pobl sy'n methu â thalu eu bil treth gyngor eu cael eu hunain yn wynebu camau adennill a gorfodi, er y gall awdurdodau lleol helpu mewn achosion profedig o galedi trwy arfer polisïau dewisol.

  • Er mwyn gwylio'r ddadl yn llawn a chael golwg ar ddogfennau'r agenda ynghylch y drafodaeth hon yn ystod Cyfarfod y Cyngor Llawn, edrychwch ar y tudalennau ‘Cyngor a Democratiaeth’ ar wefan y Cyngor - www.sirgar.llyw.cymru

Diweddarwyd y Dudalen ar: 11/01/2018 (16:01)