• Hepgor gwe-lywio
  • English

Cosb i berchennog campfa am hysbysebu heb ganiatâd

Mae perchennog campfa yn Llanelli wedi cael ei erlyn am hysbysebu cynnig arbennig i gyplau yn unig yn anghyfreithlon.

Mae Michael John Davies a'i gwmni Robert Davies Health and Fitness wedi gorfod wynebu costau mawr o dros £1,000 mewn erlyniad dan arweiniad Cyngor Sir Caerfyrddin.

Pan ymddangosodd rheolwr y cwmni yn Nafen yn Llys Ynadon Llanelli ddydd Gwener cyfaddefodd ei fod wedi gosod posteri'n anghyfreithlon drwy osod bwrdd hysbysebu ar gefn trelar ar ymyl y ffordd heb ganiatâd.

Clywodd y llys fod swyddogion gorfodi y Cyngor wedi ymweld â'r ardal ger y gylchfan ar yr A4138 yn Heol Troserch, Llangennech, yn dilyn cwyn a dderbyniwyd ar 30 Mehefin y llynedd. Roedd yr arwydd yn hysbysebu “6 mis yn ystod yr adegau llai prysur i gyplau am £19.99 yn unig”. Roedd y rhif cyswllt a'r gwe-gyfeiriad yn perthyn i'r cwmni.

Yn dilyn cyfweliad â swyddogion gorfodi y Cyngor ym mis Awst, esboniodd Davies nad oedd yn gwybod bod angen cael caniatâd gan yr awdurdod priffyrdd.

Cafodd Davies ddirwy o £200 a dywedwyd wrtho am dalu £122 o gostau a gordal dioddefwr o £20, ac mae'n rhaid i'w gwmni, Robert Davies Health and Fitness, dalu £376, £246 o gostau a £38 o ordal dioddefwr.

Dywedodd y Cynghorydd Philip Hughes, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol y Cyngor dros Orfodaeth: “Mae'n ddyletswydd statudol arnon ni i gadw'r sir yn lân. Mae gosod posteri'n anghyfreithlon yn gwneud i ardal edrych yn anniben ac os nad ydyn nhw'n cael eu tynnu i lawr maen nhw'n pydru'n araf, sy'n golygu eu bod yn edrych yn fwy diolwg ac yn achosi sbwriel. Maen nhw hefyd yn gallu tynnu sylw modurwyr gan achosi damweiniau ffordd; heb sôn am y baich ychwanegol ar gyllideb y Cyngor. Yn ogystal, mae'r busnesau dan sylw yn cael mantais annheg ar eu cystadleuwyr sy'n cydymffurfio â'r gyfraith gan nad ydyn nhw'n talu am le hysbysebu.”

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch gosod posteri yn anghyfreithlon, ewch i'n gwefan

 

 

 

 

Diweddarwyd y Dudalen ar: 09/01/2018 (16:04)