• Hepgor gwe-lywio
  • English

Coffi £1.59 McDs yn costio £600 i ddyn yn y pen draw

Mae taflu cwpan coffi gwag o McDonalds ar y pafin wedi costio mwy na £600 i un dyn ar ôl iddo gael ei ddal ar gamera gan aelod o'r cyhoedd.

Roedd clip a ffilmiwyd gan siopwr yn dangos David Davies yn taflu'r cwpan - yr oedd can coke gwag y tu mewn iddo hefyd - o'r tu mewn i'r car roedd yn ei yrru, i'r pafin yn Heol y Neuadd yn y Tymbl, cyn gyrru i ffwrdd.

Yn dilyn gwiriadau Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau (DVLA) gan swyddogion gorfodi, canfuwyd bod y car wedi'i gofrestru i gyfeiriad yn y Stryd Fawr, y Tymbl.

Aeth swyddogion i'r eiddo ac roedd Davies, o Heol Bedwellty, Cefnfforest yng Nghaerffili, yn adnabod perchennog y Ford Fiesta glas ac yn gyrru'r car pan gyflawnodd y drosedd.

Cyflwynwyd i'r gŵr 26 oed hysbysiad cosb benodedig y bu iddo ei lofnodi. Er gwaethaf cael llythyr atgoffa, ni thalodd Davies a chafodd ei achos ei gyfeirio i Lys Ynadon Llanelli, mewn erlyniad dan arweiniad Cyngor Sir Caerfyrddin.

Gwaethygodd pethau i'r diffynnydd gan na wnaeth fynd i'r llys.

Cafodd ddirwy o £150 ac mae'n rhaid iddo dalu £458 o gostau a £30 o ordal dioddefwr.

Dywedodd y Cynghorydd Philip Hughes, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol y Cyngor dros Ddiogelu'r Cyhoedd: “Hoffwn i ddiolch i'r cyhoedd am eu cymorth yn adnabod y dyn hwn. Unwaith eto, rydym mewn sefyllfa lle mae'r diffynnydd wedi dewis anwybyddu'r cyfreithiau sbwriela a bellach yn wynebu bil sy'n gannoedd o bunnoedd am beidio â thalu ei hysbysiad cosb benodedig o £75. Mae taflu sbwriel yn creu annibendod ac yn faich ariannol enfawr ar y Cyngor, a gallai'r arian hwnnw gael ei wario'n well ar ein gwasanaethau rheng flaen. Does dim diben dadlau, ni fydd y ddirwy'n diflannu.”

  • Os oes gennych dystiolaeth o rywun yn taflu sbwriel, yn tipio'n anghyfreithlon neu'n gadael gwastraff, gallwch roi gwybod am hynny 24/7 drwy fynd i sirgar.llyw.cymru (yr adran ailgylchu, biniau a sbwriel) neu ffonio 01267 234567 yn ystod oriau swyddfa.

 

 

 

 

Diweddarwyd y Dudalen ar: 13/02/2018 (11:10)