• Hepgor gwe-lywio
 • English

Cynllun trafnidiaeth newydd o bwys i Rydaman

Bydd gwaith yn dechrau'n fuan ar gynllun trafnidiaeth newydd o bwys yn Rhydaman a fydd yn helpu i leihau'r tagfeydd ac yn cefnogi cynlluniau adfywio ehangach.

Yn sgil y cynllun i wella cyffordd Stryd y Gwynt a Lôn Tir-y-dail, gosodir cylchfan newydd yn lle'r goleuadau traffig.

Mae'r cynllun hefyd yn cynnwys ehangu'r ffordd at y gyffordd o gylchfan maes parcio Carregaman ar hyd Ffordd William Walker.

Bydd y gwaith cychwynnol yn dechrau ar hyd Ffordd William Walker ddydd Llun, 12 Chwefror. Disgwylir iddo gael ei gwblhau erbyn canol mis Ebrill a bydd y gwaith o adeiladu'r gylchfan yn digwydd wedi hynny.

Hefyd, bydd BT yn gwneud gwaith rhagbaratoi ar draws ochr Lôn Tir-y-dail o'r gyffordd am dair noson gan ddechrau ddydd Llun 19 Chwefror. Mae hyn yn golygu y bydd y gyffordd ar gau rhwng 7pm a chanol nos. Bydd arwyddion dargyfeirio yn cael eu gosod.

Mae'r gwaith yn cael ei wneud ar ran y cyngor gan Alun Griffiths (Contractors) Ltd a disgwylir i'r cynllun gael ei gwblhau erbyn mis Rhagfyr 2018.

Ceisir tarfu cyn lleied â phosibl ac mae arwyddion rhybuddio ymlaen llaw yn cael eu gosod i roi gwybod i'r cyhoedd. Hefyd, mae Griffiths wedi penodi swyddog cysylltiadau cyhoeddus i fod yn bwynt cyswllt ar gyfer trigolion a busnesau lleol, ac maent yn dosbarthu llythyrau i bawb y bydd y cynllun yn effeithio arnynt.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd: “Bydd y cynllun yn helpu i leihau'r tagfeydd wrth gyffordd cefnffordd Stryd y Gwynt a Lôn Tir-y-dail, yn enwedig yn ystod yr oriau prysur; ac mae'n rhan allweddol o gynlluniau adfywio Rhydaman.

“Gwneir pob ymdrech i darfu cyn lleied â phosibl a bydd diweddariadau rheolaidd yn cael eu cyhoeddi i roi gwybod i'r cyhoedd a'r trigolion am gynnydd.”

Mae'r cyngor wedi cael grant o £865,000 drwy Gronfa Trafnidiaeth Leol 2017/18 Llywodraeth Cymru tuag at y cynllun; a chariwyd £120,000 arall ymlaen o Gronfa Trafnidiaeth Leol 2016/17 i helpu o ran caffael tir.

Dywedodd Ken Skates, Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru dros yr Economi a Thrafnidiaeth: “Rwy'n ffyddiog y bydd y grant hwn yn mynd i'r afael â thagfeydd ac yn cefnogi dyheadau adfywio economaidd yn yr ardal. Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi cyfanswm o £31.4 miliwn i awdurdodau lleol ledled Cymru ar gyfer cynlluniau i wella diogelwch, creu twf economaidd a hybu teithio llesol.”

Mae’r cynllun yn cynnwys y canlynol:

 

 • Ymestyn y lôn ddynodedig ar gyfer troi i'r chwith ar yr A474 tuag at y gylchfan fach bresennol
 • Cael gwared â'r gyffordd bresennol â goleuadau
 • Cylchfan newydd sydd ag un lôn yn unig yn mynd tuag ati o bob cyfeiriad, ynghyd â man canolog gwrthgyferbyniol ar gyfer gor-redeg, ynys ganolog a gwaith ail-lunio cysylltiedig mewn perthynas â mynediad
 • Gwaith llunio cwrbyn newydd ac ehangu'r ffordd gerbydau
 • Croesfannau newydd â goleuadau i gerddwyr ar bob un o bedair braich y gylchfan
 • Gwaith ail-lunio cysylltiedig mewn perthynas â'r droedffordd, canllawiau diogelwch i gerddwyr a chroesfannau â phafin teimlo
 • Arwyddion ffordd a marciau ffordd newydd
 • Goleuadau stryd newydd
 • Seilwaith newydd ar gyfer draenio dŵr wyneb a mesurau adfer mewn perthynas â'r system bresennol
 • Gosod wyneb newydd ar y ffordd gerbydau bresennol ar bob un o'r llwybrau agosáu
 • Datgysylltu a dargyfeirio cyfleustodau

Diweddarwyd y Dudalen ar: 12/02/2018 (14:54)