• Hepgor gwe-lywio
  • English

Llyfrgell Rhydaman yn arwain mewn technoleg ddigidol

Mae chwyldro digidol newydd ar fin creu cynnwrf yn Rhydaman.

Mae prosiect Makerspace - a elwir yn Stordy Creadigol - yn storfa greadigol gwbl gyfoes a'r cyntaf o'i fath yn llyfrgelloedd Cymru.

Ymhlith y mathau o dechnoleg sydd ar gael yn Llyfrgell Rhydaman y mae argraffwyr 3D a modelu 3D; meddalwedd a chaledwedd trosi DVD, VHS a  chamera; bythau golygu a recordio sain, bysellfwrdd 'midi', cymysgwyr, offer DJ, meicroffonau; bythau golygu a recordio fideos/delweddau; cyfrifiaduron â meddalwedd recordio a golygu a sgrin werdd a llawer mwy.

Bydd Stordy Creadigol yn galluogi defnyddwyr y llyfrgell i roi cynnig ar dechnolegau neu weithgareddau nad ydynt o bosibl wedi eu defnyddio o'r blaen, ac mae'n rhoi mynediad i aelodau i ddulliau, technoleg, a chysylltiadau cymdeithasol eraill nad ydynt efallai yn hwylus i'w cyrchu fel arall.

Bydd y prosiect yn cael ei lansio ddydd Llun, 19 Mawrth a bydd y Gweinidog dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, sef yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas yn agor y digwyddiad. Bydd y dathliadau'n parhau drwy gyfrwng llu o weithgareddau a drefnir dros bythefnos.

Gall defnyddwyr o bob oedran weithio ar brosiectau creadigol gyda'i gilydd, ar eu pennau eu hunain, neu gyda staff y llyfrgell. Y gobaith yw y bydd y dechnoleg newydd yn annog pobl sy'n defnyddio'r llyfrgell o'r newydd i fanteisio i'r eithaf ar holl adnoddau'r llyfrgell, gan arwain at don newydd o greadigrwydd, datrys problemau ac entrepreneuriaeth.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Hamdden: “Mae anghenion poblogaeth Sir Gaerfyrddin yn newid drwy'r amser. Ein nod drwy ein llyfrgelloedd yw creu llecyn i ddysgu, myfyrio a chyfranogi, a hynny mewn byd sy'n newid yn barhaus. Mae'r datblygiad hwn hefyd yn ychwanegu at y brwdfrydedd cymunedol tuag at Rydaman fel Tref Ddiwylliant Sir Gaerfyrddin ar gyfer 2018.”

Mae'r datblygiadau yn Llyfrgell Rhydaman yn rhan o brosiect mwy o faint i gyflwyno gwasanaethau ar draws rhwydwaith llyfrgelloedd y sir drwy ddatblygu partneriaethau a rhanddeiliaid sefydliadol.

Dywedodd Mark Jewell, Rheolwr Llyfrgelloedd y Sir: “Rydym mor gyffrous ynghylch lansio'r prosiect hwn, yn enwedig gan taw hwn yw'r cyntaf o'i fath yng Nghymru. Bydd Makerpsace yn ysgogi creadigrwydd, arloesedd a dylunio cynnyrch, a gall pobl o bob oed a gallu ddod at ei gilydd i gyd-greu, rhannu adnoddau a gwybodaeth, gweithio ar brosiectau, rhwydweithio ac adeiladu. Mae llyfrgelloedd yn fwy na dim ond llyfrau, fel y dengys y prosiect hwn. Mae llyfrgelloedd yn llefydd i unigolion a chymunedau dyfu.”

Dymuna'r gwasanaeth llyfrgelloedd gynyddu ei ystod eang o weithgareddau drwy gyflwyno gwasanaethau tebyg i Makerspace a fydd yn ysbrydoli creadigrwydd ac arloesedd, y cyntaf o'i fath yng Nghymru. Ei nod yw annog pobl newydd i ymweld â'r llyfrgell, gan gyfuno gwasanaethau craidd traddodiadol â rhai newydd. Yn ogystal â bod yn bwysig i'r unigolyn, mae llyfrgelloedd yn bwysig hefyd i gymdeithas yn ei chyfanrwydd.

 

 

Diweddarwyd y Dudalen ar: 12/03/2018 (09:17)