• Hepgor gwe-lywio
  • English

Treth Gyngor Sir Gaerfyrddin

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cymeradwyo cynnydd o 4.45% yn y Dreth Gyngor, neu £50.99 y flwyddyn ar gyfer eiddo arferol ym mand D - sef tua 98c yr wythnos yn ychwanegol.

Pan gaiff hyn ei gyfuno â phraeseptau Comisiynydd Heddlu Dyfed-Powys a Chynghorau Tref a Chymuned, bydd eiddo arferol ym mand D bellach yn talu £1,500.35 y flwyddyn cyn tynnu unrhyw ostyngiadau neu eithriadau.

Y flwyddyn nesaf, bydd Cyngor Sir Caerfyrddin yn gwario oddeutu £560 miliwn ar ddarparu gwasanaethau i breswylwyr a busnesau yn Sir Gaerfyrddin.

Mae'r Dreth Gyngor yn cyfrannu oddeutu £86 miliwn, sef 15 y cant yn unig o'r gyllideb hon. Daw'r £474 miliwn sy'n weddill gan grantiau'r Llywodraeth a ffioedd a thaliadau.

Mae rhan fwyaf o Dreth Gyngor y preswylwyr yn cael ei gwario ar wasanaethau addysg a phlant (£570.43), ac yna gwasanaethau tai a gofal cymdeithasol i oedolion (£292.37).

Caiff y gweddill ei rannu rhwng gwasanaethau datblygu economaidd, diwylliant, yr amgylchedd a chynllunio (£142.18), gwasanaethau eraill y cyngor megis budd-dal y dreth gyngor, TGCh, gwasanaethau eiddo a democrataidd (£101.62), a gwasanaethau ffyrdd a thrafnidiaeth (£56.84).

Mae'r Dreth Gyngor hefyd yn cyllido Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru (£33.16).

Dywedodd y Cynghorydd David Jenkins, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin sy'n gyfrifol am Adnoddau: "Mae'r Dreth Gyngor yn cyfrannu ychydig dros 15 y cant at gyllideb flynyddol £560 miliwn y cyngor, sy'n ein helpu i dalu am wasanaethau hanfodol megis addysg, tai a gofal cymdeithasol."

Caiff nifer o bobl, megis pobl sy'n byw ar eu pennau eu hunain a phobl ag amgylchiadau arbennig, ostyngiadau ar eu Treth Gyngor, a'r wythnos hon, cytunodd y Cyngor hefyd i eithrio pawb sy'n gadael gofal rhag talu'r Dreth Gyngor nes eu bod yn 25 oed.

Mae rhagor o wybodaeth am ostyngiadau ac eithriadau ar gael ar wefan y Cyngor www.sirgar.gov.uk

Gall pobl hefyd ymweld â'r wefan i drefnu taliad Debyd Uniongyrchol - y ffordd hawsaf o dalu, a gallwch ddewis o dri dyddiad talu ar gyfer pob mis, ac adnewyddu'n awtomatig bob blwyddyn.

 

*Mae pob ffigur yn seiliedig ar eiddo Band D arferol ac wedi'i dalgrynnu i'r geiniog agosaf.

Diweddarwyd y Dudalen ar: 09/03/2018 (12:59)